Правна информация

Политика за поверителност и защита на личните данни (GDPR)

ВЪВЕДЕНИЕ

Lenno Limited зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни. Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни (наричана по-долу „Политика за поверителност“) е изготвена и се основава на действащото европейско законодателство в областта на защитата на личните данни и влиза в сила считано от 01.06.2019г.

Настоящата Политика за поверителност регулира обработването на лични данни на физически лица или представители на юридически лица на клиенти или потенциални такива, както и потребители на Уеб сайт: www.lenno.com („Уеб сайта“), във връзка с услугите, предоставяни от всички дружества от групата на Lenno Limited (наричанa по-долу за краткост Lenno), включително предоставяни чрез и достъпни на Уеб сайта.

Настоящата Политика за поверителност, заедно с Политиката за използване на „Бисквитки“, определя правилата, които Lenno ще спазва при обработване на лични данни, които събира от Вас или за Вас, или които Вие предоставяте.

Моля, прочетете внимателно тази Политика преди да използвате Уеб сайта или да предоставите Личните си данни, независимо дали по електронен път на Уеб сайта или на хартия, тъй като с предоставянето на Личните си данни Вие се съгласявате с нейните условия. Ако не желаете Lenno да обработва личните Ви данни по начина, описан в настоящата Политика за поверителност, моля не ги предоставяйте. Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед използването на предоставяните от Lenno услуги и използването на Уеб сайта и/или достъп до него, както и с оглед на всякакви заявки подадени чрез Уеб сайта. Моля да имате предвид, че Lenno няма да може да Ви предостави услугата, която сте поискали, ако не предоставите нужната информация. Моля също така да имате предвид, че в определени случаи Вашето съгласие за обработване на лични данни може да не е необходимо, ако Lenno разполага с друго правно основание, напр. изпълнение на нормативно установени задължения.

КОЙ ОБРАБОТВА И НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Lenno Limited e дружество регистрирано в Регистъра на компаниите на Англия и Уелс с фирмен номер 12008730. Можете да се свържете с нас на който и да е от следните координати:

Адрес на управление: 64 New Cavendish Street, London, United Kingdom, W1G 8TB; И-мейл: info [at] lenno.com; Длъжностно лице по защита на личните данни: privacy [at] lenno.com.


КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, ОБРАБОТВАНИ ОТ LENNO

В хода на предоставяне на желаните от Вас услуги Lenno Limited може да обработва публично достъпните лични данни, лични данни, достъпни за Lenno Limited при упражняване на негови законови права и задължения и/или лични данни, предоставени от Вас, директно или чрез някое от дружества от групата на Lenno. Основните видове лични данни, които се обработват са:

•    Информация за лична идентификация (Име, презиме и фамилия, ЕГН, Дата на раждане, Място на раждане, Гражданство, Пол, номер на документ за самоличност);
•    Данни за контакт (вкл. постоянен адрес, настоящ адрес, адрес за кореспонденция, различен от постоянния/настоящия адрес, телефонни номера на Вас или посочено от Вас лице за контакт, и-мейл адрес и други);
•    Данни за месторабота, професия/длъжност, трудов стаж, образование, предходна работа, умения, квалификации и други;
•    Данни за семейно положение (семеен статус, деца под 18 г., имена и ЕГН на съпруг);
•    Финансова информация (банкови сметки, източник и размер на доход, регулярни разходи, като наем, режийни, данъци за собствен имот и др.);
•    Данни относно имотното състояние (движимо/недвижимо имущество);
•    Информация за представител (законен представител или пълномощник на такъв) на наш клиент;
•    Данни за задлъжнялост към физически или юридически лица (като имена, ЕГН и др.) и данни за задължения по същите (размер, валута, срок на погасяване, просрочие и др.);
•    Данни относно предоставени обезпечения на задължения (вкл. чужди) към банки и други лица (вид, обезпечено вземане, просрочие на дълга);
•    Данни относно инициирани изпълнителни производства и процедури по несъстоятелност или ликвидация;
•    Информация относно опита и познанията в областта на инвестициите (история, свързана с търговията на финансови инструменти, естество, честота и обем на сделките и др.);
•    Информация относно инвестиционни цели;
•    Информация съгласно FATCA;
•    Данни за здравословното Ви състояние.


С цел осигуряване на доброто изпълнение на услугите и на задълженията произтичащи от договори с дружествата от групата на Lenno, Lenno Limited има право да обработва всяка информация, която е налична в публични регистри и регистри, до които Lenno има достъп.

ЦЕЛИ И ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Lenno Limited обработва данните Ви с цел администрация на Уеб сайта и останалите методи за дистанционно предлагане и предостсавяне на услуги от Lenno. В тази връзка Lenno Limited обработва данните Ви с цел дистанционно предлагане и предостсавяне на услуги от дружествата от групата на Lenno и съгласно Политиките за поверителност на личните данни на всяко дружество от групата, чиите услуги ползвате. Политиките за поверителност на личните данни на всяко дружество от групата на Lenno са достъпни на Уеб сайта или в офисите на съответното дружество.

В допълнение на горното и в изпълнение на свои законови задължения, Lenno Limited обработва данните Ви за следните цели:

•    За извършване на данъчно-осигурителен контрол от съответните компетентни органи;
•    Предоставяне на информация на компетентните органи във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и други приложими нормативни актове;
•    Задължения, свързани с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
•    Предотвратяване на измами и пране на пари.

Lenno Limited обработва съответните данни, предоставени с изрично съгласие на клиента за тяхното обработване за следните цели:

•    Директен маркетинг на продукти и услуги;
•    Други цели, когато липсва друго законово основание за обработване на лични данни.

Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на Lenno:

•    С цел охрана и осигуряване на защита на имуществото, интересите и сигурността на всички дружества от групата на Lenno, техните посетители и служители, Lenno Limited използва оборудване за видеонаблюдение;
•    
Оценка и установяване на удовлетвореността на потребителите, както и ефективността на рекламата;

•    Гарантиране качество на обслужване на клиентите (видеозапис, аудиозапис).

КАТЕГОРИИ ТРЕТИ ЛИЦА, КОИТО ПОЛУЧАВАТ ДОСТЪП И ОБРАБОТВАТ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

1.    Застрахователи, с които Lenno Limited или някое от дружествата от групата на Lenno има сключен договор в качеството си на Застрахователен посредник;

2.    Лица, които по възлагане на Lenno Limited или някое от дружествата от групата на Lenno поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;

3.    Банките, обслужващи плащанията, извършени от и към Вас;

4.    Лица, на които Lenno Limited е предоставило изпълнението на част от дейностите или задълженията, свързани с конкретна услуга, която Lenno дължи към вас; лица обработващи лични данни, които въз основа на договор с Lenno Limited обработват личните Ви данни от името на Lenno Limited;

5.    Лица, предоставящи услуги при подписване на договори: нотариуси, адвокати, пълномощници;

6.    Лица извършващи консултантски услуги в различни сфери – адвокати, счетоводители, маркетингови агенции, агенции за подбор на персонал и др.;

7.    Съдилища и други компетентни органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство;

8.    Охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от офиси на Lenno и/или поддържащи други регистри в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти;

9.    Всички дружества от групата на Lenno;

10.    Други трети лица, които предоставят услуги на дружествата от групата на Lenno.


ЗА КАКЪВ СРОК СЕ СЪХРАНЯВАТ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ


Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

1.    Личните данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на договори между Lenno и Вас или представлявано от Вас дружество – за срока на действие на договора и до окончателно уреждане на всички финансови отношения между страните. Lenno Limited може да съхранява някои от личните Ви данни и за по-дълъг срок до изтичане на съответната погасителна давност с цел защита при евентуални претенции във връзка с изпълнение/прекратяване на договори, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно /арбитражно решение.

2.   Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на услуги/стоки се съхраняват поне 11 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по-дълъг срок.

3.    Личните данни, обработвани с цел директен маркетинг – до изричното оттегляне на даденото съгласие за директен маркетинг или получаване на възражение за обработване на лични данни за директен маркетинг.

4.    Данни от видеозаписи от охранителни камери – до 100 дни от създаването на записа. Телефонните разговори се съхраняват до 5 години от провеждане на разговора.

5.    Данни, получени с цел сключване на договор за застраховка, включително данни за здравословното състояние - за срока на действие на договора за застраховка.


6.    Личните данни, обработвани с цел предотвратяване на измами и пране на пари се съхраняват за срок от 5 г. след окончателно уреждане на всички финансови отношения между страните съгласно чл. 8 от ЗМИП.

7.    Личните данни, обработвани с цел анализ и оценка на кандидатури за работа се съхраняват за срок от 1 г. след кандидатстване или до изрично оттегляне на съгласието от кандидата.


ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

1.    Общи права

Във връзка с обработване на лични данни, имате долуописаните права, които може да упражните Във всеки момент, докато Lenno съхранява или обработва личните Ви данни, като изпратите заявление на адреса на Lenno Limited, посочен по-горе, или по електронен път на имейл: privacy@lenno.com.

Всеки клиент, след отправено писмено заявление, има право на достъп до събраните за него лични данни. В случаите, когато при осъществяване от страна на клиента на това си право на достъп, могат да се разкрият лични данни и за трето лице, Lenno Limited е длъжен да предостави на съответния клиент достъп до частта от тях, отнасяща се само за него. При упражняване на правото си на достъп, всеки клиент на Lenno Limited има право по всяко време да поиска:


•    потвърждение за това, дали отнасящи се до него данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
•    съобщение до клиента в разбираема форма, съдържащо личните му данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;
•    информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни.


Всеки клиент има право по всяко време да поиска от Lenno Limited да:

•    заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на нормативната уредба;
•    уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с предходната точка, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

Всеки клиент, за когото се отнасят личните данни, има право да:

•    възрази пред Lenno Limited срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответния клиент не могат повече да бъдат обработвани;
•    възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг;
•    бъде уведомен, преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.

2.    Имате право на жалба до надзорния орган 

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е The Information Commissioner's Office, адрес: Wycliffe House Water Lane Wilmslow Cheshire SK9 5AF(https://ico.org.uk ).

В случай, че имате въпроси и/или оплаквания относно обработката на личните Ви данни и/или упражняването на горепосочените права, можете да се обърнете към Длъжностно лице по защита на данните (на посочените по-горе данни за контакт).

3.    Профилиране

Lenno Limited НЕ извършва профилиране, тъй като обработката на Вашите лични данни не е автоматизирана.

4.    Възражение срещу използване за директен маркетинг

Имате право да възразите срещу обработването за в бъдеще на личните Ви данни за целите на директния маркетинг и реклама, както и срещу разкриването им на трети лица и използването им от тяхно име за целите на директния маркетинг и реклама, като оттеглите даденото от Вас съгласие по всяко време. За целта може да изпратите електронно съобщение със съответното искане за преустановяване на използване на данните ви за целите на директния маркетинг на адрес: privacy@lenno.com.

5.    Може ли да откажете предоставянето на лични данни на Lenno Limited и какви са последиците от това

За да бъде сключен договор с Вас и/или за да Ви бъдат предоставени заявени услуги в съответствие с законовите и в последствие договорните задължения, Lenno Limited или съответното дружество от групата се нуждае от определени данни, подробно описани в настоящата Политика за поверителност или Политиката за поверителност на дружеството от групата, което ви предоставя услуга.

Непредоставянето на такива данни може да възпрепятства възможността да Ви бъде предоставена вида услуга, която сте заявили и/или да бъде сключен договор при желаните от Вас условия.


6.    Преносимост на лични данни.

Клиентите на което и да е от дружествата в групата на Lenno може да изиска личните му данни да бъдат предадени или прехвърлени на друг администратор от групата или извън нея в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. С цел улесняване на работния процес и намаляване на ангажираността на своите клиенти, дружествата в групана на Lenno запазват правото си да прехвърлят лични данни, с цел предоставяне на нови услуги в рамките на групата и без изрично искане на клиентите. Съответното дружество от групата на Lenno ще извърши пряко прехвърляне на данните, само ако това е технически осъществимо.

КАК ЗАЩИТАВАМЕ ДАННИТЕ ВИ

Lenno Limited прилага организационни, физически, информационно технологични и други необходими мерки, за да гарантира сигурността и защитата на личните Ви данни и мониторинга на обработването на лични данни.

Наред с други, такива мерки за сигурност включват следните дейности:

•    Lenno Limited е установило изискванията за обработка, регистрация и съхранение на лични данни с вътрешните процедури, спазването на които се наблюдава постоянно;
•    достъпът на служителите на Lenno Limited до лични данни и разрешението за обработка на лични данни в базата данни на Lenno Limited е ограничен, в зависимост от задълженията им;
•    Lenno Limited е установило задължения за поверителност за своите служители;
•    достъпът до офис оборудването на Lenno Limited и компютрите на всеки служител е ограничено;
•    с цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др;
•    Мерките за сигурност, които прилагаме, са обект на постоянно подобряване и адаптация към най-съвременните технологии.


ПОЛИТИКА ЗА УПОТРЕБА НА „БИСКВИТКИ“ 

За да се запознаете с Политиката за употреба на „Бисквитки”, моля посетете страницата Политиката за употреба на „Бисквитки”.

СЪГЛАСИЕ НА КЛИЕНТА

Подавайки заявка за услуга и/или използвайки Уеб сайта, клиентът и/или ползвателят на Уеб сайта се съгласява със събирането и използването на публична и/или непублична информация и лични данни от страна на Lenno, както е предвидено в тази Политика за поверителност.

ИЗМЕНЕНИЯ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ 

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на Уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни. Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия Уеб сайт.

Търгувайте отговорно: ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 79.17% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.