Правна информация

Информация съгласно делегиран Регламент (ЕС) 2017/576

ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА 2018 

1.    Качество на Изпълнение

Качеството на изпълнение е в съответствие с очакванията за всички класове активи. Мониторингът се извършва с помощта на софтуер, като резултатите се изпращат за проверка на брокерите и вътрешния контрол. Ленно Глобъл Адвайзъри ЕАД работи на база искане на котировка (request for quote). Това означава, че когато получим поръчка, ние едновременно изпращаме искане за цена към няколко контрагента (ако е приложимо) и изпълняваме поръчката на най-добрата цена налична към момента, когато цената е най-важен фактор за изпълнението на поръчката.

2.    Важни Фактори, свързани с Изпълнението на нарежданията

Факторите за изпълнение на нарежданията са изброени в намаляващ ред спрямо важността им:

•    Цена
•    Бързина на изпълнението
•    Размер на нареждането и наличност на ликвидност на пазара
•    Разходи за изпълнението
•    Вероятност за изпълнение на нареждането и сетълмента
•    Характеристика на нареждането
•    Всяко друго обстоятелство, относимo към изпълнението на нареждането, като например потенциалното въздействие на сделката върху пазара

Използваме нашата експертиза и опит, за да определим важността на факторите за изпълнение, като вземаме предвид наличната пазарна информация, характеристиките на клиента, вида на поръчката, финансовите инструменти, за които се отнася нареждането и мястото на изпълнение, към което поръчката може да бъде насочена.

Цената и разходите, обикновено са доминиращите фактори за повечето ликвидни ценни книжа, но въпреки това, има случаи, в които бихме променили приоритета даден на определени фактори на изпълнение за сметка на други, с цел да се постигне най-добрият възможен резултат за клиента.

3.    Тесни Връзки, Конфликти на Интерес и Обща Собственост

Ленно Глобъл Адвайзъри ЕАД няма тесни връзки, конфликти на интерес или обща собственост, които да декларира.

4.    Специални договорености с места за изпълнение

Ленно АД няма споразумения с места за изпълнение относно направени или получени плащания, отстъпки или получени непарични облаги.

5.    Фактори, които са довели до промени в местата за изпълнение

Съветът на директорите на Ленно Глобъл Адвайзъри ЕАД се събира на всеки три месеца с цел да оцени и преразгледа качеството на изпълнението и да приеме промени във връзка с политиката за най-добро изпълнение и одобрените места за изпълнение на поръчки. През 2018 не са направени промени на местата за изпълнение.

6.    Категоризация на Клиентите

Ленно Глобъл Адвайзъри ЕАД категоризира клиентите си като непрофесионални, професионални и приемливи насрещни страни.

През 2018 клиентите са били категоризирани като непрофесионални и като професионални, като Ленно Глобъл Адвайзъри ЕАД третира равностойно клиентите си, независимо от категоризацията им.

При изпълнение на нареждане, подадено от непрофесионален клиент, най-доброто изпълнение на нареждането се определя от общата стойност на сделката, включваща цената на финансовия инструмент и разходите, свързани с изпълнението. Разходите, свързани с изпълнението, включват всички разходи, които са пряко свързани с изпълнението на нареждането, включително такси за мястото на изпълнение, таксите за клиринг и сетълмент, както и други такси и възнаграждения, платими на трети лица, обвързани с изпълнение на нареждането.

За постигане на най-добро изпълнение, в случаите когато съществува повече от едно конкурентни места за изпълнение на нареждане във връзка с финансови инструменти и при извършване на преценка и сравнение на резултатите, които могат да бъдат постигнати за непрофесионалния клиент при изпълнение на нареждането на всяко от местата за изпълнение, които са подходящи за изпълнението му, се вземат предвид комисионната на посредника и разходите за изпълнение на нареждането на всяко от възможните места за изпълнение.

В разглеждания период Ленно Глобъл Адвайзъри не е използвал друг критерий за определяне на най-добрия резултат за отчетния период, който да е бил предпочетен пред непосредствената цена на инструмента и разходите за изпълнение на нареждането, независимо от категоризацията на клиента.

7.    Анализ на Изпълнението

В разглеждания период Ленно Глобъл Адвайзъри ЕАД не е установил отклонения от принципите за най-добро изпълнение, съгласно Политика за изпълнение на нарежданията на клиентите. При извършване на анализа за разглеждания период са използвани и съответните данни във връзка с качеството на изпълнение на нарежданията на клиенти, публикувани съгласно изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2017/575.

8.    Доставчици на Консолидирани Данни

Към момента на изготвянето на този доклад, няма консолидирани данни, които да представляват изчерпателен списък със сделките извършени на различните места за изпълнение, в резултат на което, Ленно Глобъл Адвайзъри ЕАД, не използва услугите на доставчици на консолидирани данни.

ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА 2017

1.    Качество на Изпълнение

Качеството на изпълнение е в съответствие с очакванията за всички класове активи. Мониторингът се извършва с помощта на софтуер, като резултатите се изпращат за проверка на брокерите и вътрешния контрол.

Ленно Глобъл Адвайзъри ЕАД работи на база искане на котировка (request for quote). Това означава, че когато получим поръчка, ние едновременно изпращаме искане за цена към няколко контрагента (ако е приложимо) и изпълняваме поръчката на най-добрата цена налична към момента, когато цената е най-важен фактор за изпълнението на поръчката.

2.    Важни Фактори, свързани с Изпълнението на нарежданията

Факторите за изпълнение на нарежданията са изброени в намаляващ ред спрямо важността им:

•    Цена
•    Бързина на изпълнението
•    Размер на нареждането и наличност на ликвидност на пазара
•    Разходи за изпълнението
•    Вероятност за изпълнение на нареждането и сетълмента
•    Характеристика на нареждането
•    Всяко друго обстоятелство, относимo към изпълнението на нареждането, като например потенциалното въздействие на сделката върху пазара

Използваме нашата експертиза и опит, за да определим важността на факторите за изпълнение, като вземаме предвид наличната пазарна информация, характеристиките на клиента, вида на поръчката, финансовите инструменти, за които се отнася нареждането и мястото на изпълнение, към което поръчката може да бъде насочена.

Цената и разходите, обикновено са доминиращите фактори за повечето ликвидни ценни книжа, но въпреки това, има случаи, в които бихме променили приоритета даден на определени фактори на изпълнение за сметка на други, с цел да се постигне най-добрият възможен резултат за клиента.

3.    Тесни Връзки, Конфликти на Интерес и Обща Собственост

Ленно Глобъл Адвайзъри ЕАД няма тесни връзки, конфликти на интерес или обща собственост, които да декларира.

4.    Специални договорености с места за изпълнение

Ленно АД няма споразумения с места за изпълнение относно направени или получени плащания, отстъпки или получени непарични облаги.

5.    Фактори, които са довели до промени в местата за изпълнение

Съветът на директорите на Ленно Глобъл Адвайзъри ЕАД се събира на всеки три месеца с цел да оцени и преразгледа качеството на изпълнението и да приеме промени във връзка с политиката за най-добро изпълнение и одобрените места за изпълнение на поръчки.

През 2017 не са направени промени на местата за изпълнение.

6.    Категоризация на Клиентите

Ленно Глобъл Адвайзъри ЕАД категоризира клиентите си като непрофесионални, професионални и приемливи насрещни страни.

През 2017 всички клиенти са били категоризирани като непрофесионални.

7.    Анализ на Изпълнението

При оценката на качеството на данните, извършена за 2017г., не бяха взети предвид съответните данни от местата за изпълнение относно качеството на транзакциите за изпълнение, тъй като местата за изпълнение тепърва следва да започнат да изготвят такива отчети. С публикуването на тези отчети от страна на местата за изпълнение, те ще бъдат взимани предвид в нашите отчети за качеството на изпълнение.

8.    Доставчици на Консолидирани Данни

Към момента на изготвянето на този доклад, няма консолидирани данни, които да представляват изчерпателен списък със сделките извършени на различните места за изпълнение, в резултат на което, Ленно Глобъл Адвайзъри ЕАД, не използва услугите на доставчици на консолидирани данни.

Информацията, в съответствие с член 3, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) 2017/576 за 2017

Търгувайте отговорно: ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 73.08% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.

Lenno App is here!

Пенке, 😎
свали приложението.

С него ще имаш достъп до кредити, инвестиции, застраховки, карти, а скоро и разплащания.