Правна информация

Общи условия

Използвани съкращения в настоящите Общи условия: Закон за пазарите на финансови инструменти - ЗПФИ; Закон за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби финансови инструменти – ЗПМПЗФИ, Търговски закон - ТЗ; Комисия за финансов надзор - КФН; Заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност” - Заместник-председателя; Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС – Директива 65/2014; Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на организационните изисквания и условията за извършване на дейност от инвестиционните посредници и за даването на определения за целите на посочената директива - Делегиран регламент 565/2017; Наредба №38 на КФН за изискванията към дейността на инвестиционните посредници – НИДИП; Наредба №50  на КФН за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им - НКАЛИП; Регламент 575/2015 относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници -  Регламент 575/2015; Наредба №7 на КФН за изискванията, на които трябва да отговарят физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с ФИ и инвестиционни консултации относно ФИ, както и реда за придобиване и отнемане на правото да упражняват такава дейност - Наредба №7; Инвестиционен посредник - ИП; Общи условия - ОУ; Тарифа за стандартните комисионни възнаграждения на ИП - Тарифа; “Българска фондова борса - София” АД - БФБ; Централен депозитар - ЦД.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.    (Изм., с реш. от  09.03.2018г.) Настоящите ОУ уреждат взаимоотношенията между клиентите и  ИП “Ленно Глобъл Адвайзъри” АД (по-долу Дружеството или ИП) във връзка със сделки с финансови инструменти, предмет на ЗПФИ. 

Чл. 2.    (Изм., с реш. от  09.03.2018г.) “Ленно Глобъл Адвайзъри” АД е вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията, с ЕИК 103277217. 

“Ленно Глобъл Адвайзъри” АД е със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Мария Луиза” №2, ет. 5, офис 5, тел.: + 359 2 943 92 15 и 2 943 92 16, e-mail: office [at] lenno.com, web-site: www.lenno.com 

“Ленно Глобъл Адвайзъри” АД е лицензиран инвестиционен посредник по смисъла на ЗПФИ, Лиценз №145-ИП/22.02.2006 г. на Комисията по финансов надзор, и е вписан в регистъра на КФН под регистрационен №РГ- 03-0188/29.03.2004 г. с право на извършване на следните инвестиционни услуги:

а)    приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти; изпълнение на нареждания за сметка на клиенти; управление, в съответствие със сключен с клиента договор, на индивидуален портфейл, включващ финансови инструменти, по собствена преценка без специални нареждания на клиента; предоставяне на индивидуални инвестиционни съвети на клиент, по собствена инициатива или по искане на клиента, по отношение на една или повече сделки, свързани с финансови инструменти; предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка;

б)    допълнителни услуги: съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителска дейност и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения с изключение на централизираното водене на сметки за ценни книжа съгласно Раздел А, т. 2 от приложението към Регламент (ЕС) №909/2014; предоставяне на заеми на инвеститори за извършване от тях на сделки с един или повече финансови инструменти, при условие че посредникът, който предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба; съвети на предприятия относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и съвети и услуги, свързани с преобразувания на предприятия; предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги; инвестиционни проучвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти; услуги, свързани с поемане на емисии финансови инструменти.

Чл. 3.    (1) Клиент на ИП може да бъде физическо или юридическо лице, на което ИП предоставя инвестиционни или допълнителни услуги. 

(2) (Изм., с реш. от 09.03.2018г.) ИП определя клиентите си като професионални и непрофесионални. "Професионален клиент" е клиент, който притежава опит, знания и умения, за да взема самостоятелно инвестиционни решения и правилно да оценява рисковете, свързани с инвестирането, и който отговаря на критериите съгласно Приложение II към Директива 65/2014. "Непрофесионален клиент" е клиент, който не е определен като професионален клиент или като приемлива насрещна страна.  

(3) ИП прилага подходящи писмени вътрешни процедури и политики за определяне на клиентите като професионални и непрофесионални.

(4) Кореспонденцията и комуникацията с клиентите може да се води на български и на английски език.

Чл. 4.    (1) (Изм., с реш. от 09.03.2018г.) За случаите, при които законът изисква предоставяне на информация на клиента на траен носител, ИП предоставя информация на хартиен носител или по друг начин, за който са спазени следните изисквания:

1.    предоставянето на такава информация на такъв носител е подходящо за контекста, в който се извършва или ще се извършва стопанската дейност между ИП и неговия клиент;

2.    клиентът при предложение да направи избор между информация на хартиен носител или на този друг траен носител, изрично избира предоставянето на информацията на посочения друг носител.

(2) (Изм., с реш. от 09.03.2018г.) Когато информацията се предоставя на клиенти чрез интернет страницата на посредника и не е адресирана до конкретен клиент, тя трябва да отговаря на следните условия:

1.    предоставянето на информацията по този начин е подходящо за контекста, в който се извършва или ще се извършва стопанската дейност между инвестиционния посредник и неговия клиент; 

2.    клиентът изрично се е съгласил с този начин на предоставяне на информацията; 

3.    клиентът е уведомен чрез електронен способ за адреса на интернет страницата на посредника и мястото на страницата, където се намира тази информация;

4.    информацията е актуална; 

5.    информацията е достъпна непрекъснато на интернет страницата на посредника за срок, в рамките на който клиентът може да има основателна причина да я провери.

(3) (Изм., с реш. от 09.03.2018г.) Предоставянето на информация чрез електронни средства за комуникация се счита за подходящо за контекста, в който се извършва или ще се извършва стопанската дейност между инвестиционния посредник и неговия клиент, когато има доказателства, че клиентът има редовен достъп до интернет. Предоставянето от страна на клиента на електронна поща за целите на извършването на такава стопанска дейност се счита за такова доказателство.

Чл. 5.    Настоящите ОУ имат сила за договори с клиенти с предмет извършване на една или повече инвестиционни услуги.

Чл. 6.    (1) Пълният текст на настоящите ОУ става част от конкретния договор с клиент, само ако той заяви писмено, че ги приема, като ИП е длъжен да сключва договорите си с клиенти само въз основа на последните одобрени от Заместник-председателя на КФН общи условия. 

(2) ИП е длъжен при сключването на конкретния договор с клиенти да се позове изрично на ОУ, както и да изложи последните одобрени ОУ на видно и достъпно място в помещението, където приема клиенти, и им даде по подходящ начин възможност да се запознаят с тяхното съдържание.

Чл. 7.    (1) (изм., в сила от 12.01.2017 г.) Клиентът и ИП могат да вписват в сключения от тях договор специални клаузи, различни от клаузите в настоящите ОУ, ако с това не се нарушава ЗПФИ, ЗПМПЗФИ и наредбите по тяхното прилагане. В този случай сила имат специалните клаузи, дори съответните клаузи в ОУ да не са изрично отменени. 

(2) ИП не може да сключва конкретен договор с клиент - непрофесионален инвеститор, чието съдържание се отклонява от ОУ, одобрени от заместник-председателя  на КФН, освен ако отклонението е в явен интерес на клиента.

Чл. 8.    Условията и сроковете на всеки договор за сделки с финансови инструменти се  определят в конкретния договор, като се вземат предвид спецификата на отделните видове  финансови инструменти, борсовия правилник на съответния регулиран пазар и търговския обичай.

Чл. 9.    Ако това се уговори в конкретния договор, ИП може да упражнява правата по финансовите инструменти, включително да събира доходите по тях.

Чл. 10.    ИП не може да извършва по занятие други търговски сделки, освен изрично посочените инвестиционни услуги в чл. 2.

Чл. 11.    Предметът и обемът на представителната власт на ИП се уговарят със съответния договор с клиента и пълномощното.

ВИДОВЕ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Чл. 12.    (Изм., с реш. от 09.03.2018г.) ИП може да сключва и изпълнява сделки с финансови инструменти по смисъла на чл. 4 от ЗПФИ, които могат да се предлагат публично, а именно:

1.    прехвърлими ценни книжа;

2.    инструменти на паричния пазар;

3.    дялове на предприятия за колективно инвестиране;

4.    опции, фючърси, суапове, форуърдни договори с фиксиран лихвен процент и всякакви други деривативни договори, свързани с ценни книжа, с валути (с изключение на определените съгласно чл. 10 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 на Комисията от 25 април 2016г. за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на организационните изисквания и условията за извършване на дейност от инвестиционните посредници и за даването на определения за целите на посочената директива), с лихвени проценти или с доходност, с квоти за емисии или с други деривативни инструменти, финансови индекси или финансови показатели, които са със сетълмент с физическа доставка или с паричен сетълмент;

5.    опции, фючърси, суапи, форуърдни договори с фиксиран лихвен процент и всякакви други деривативни договори, свързани със стоки, за които трябва да се извърши паричен сетълмент или за които може да се извърши паричен сетълмент по искане на една от страните (извън случаите на неизпълнение или друго основание за прекратяване на договора);

6.    опции, фючърси, суапи и всякакви други деривативни договори, свързани със стоки, по който може да се извърши сетълмент с физическа доставка, когато те се търгуват на регулиран пазар, на многостранна система за търговия (МСТ) или на организирана система за търговия (ОСТ), с изключение на енергийни продукти на едро, търгувани на ОСТ със сетълмент с физическа доставка, определени съгласно член 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/565;

7.    опции, фючърси, суапи, форуърдни договори, както и всякакви други деривативни договори, свързани със стоки, по които може да се извърши сетълмент с физическа доставка, извън тези по б. „д“, които не са за търговски цели и имат характеристиките на други деривативни финансови инструменти съгласно чл. 7, параграф 1, 2 и 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/565;

8.    деривативни финансови инструменти за прехвърляне на кредитен риск;

9.    договори за разлики;

10.    опции, фючърси, суапи, форуърдни лихвени споразумения, както и всякакви други деривативни договори, свързани с изменения на климата, ставки за навло или инфлационни проценти или други официални икономически статистически показатели, за които трябва да се извърши паричен сетълмент или за които може да се извърши паричен сетълмент по искане на една от страните (извън случаите на неизпълнение или друго основание за прекратяване на договора), както и всякакви други деривативни договори, свързани с активи, права, задължения, индекси и показатели извън посочените по този член, които имат характеристиките на другите деривативни финансови инструменти в зависимост от това дали се търгуват на регулиран пазар, МСТ или ОСТ, определени съгласно чл. 7, параграф 3 и чл. 8 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/565;

11.    квоти за емисии, състоящи се от всякакви единици, признати за съответстващи на изискванията на Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО (схема за търговия с емисии).

СРОК

Чл. 13.    Настоящите ОУ имат сила за страните след подписването на конкретния договор между тях и съобразно изискванията на чл. 5 и ги обвързват, докато между тях действа конкретния договор за сделки с финансови инструменти и доколкото за конкретния клиент не пораждат действие промени в ОУ, последващи сключването на договора.

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕЙНОСТТА НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК

Чл. 14.    (1) (Изм., с реш. от 09.03.2018г.) ИП сключва договорите с клиенти при настоящите ОУ.

(2) ИП обявява в Тарифа стандартните си комисионни възнаграждения по различните видове договори с клиенти, както и вида и размера на разходите за клиентите, които не се включват във възнаграждението.

(3) (изм., в сила от 12.04.2016 г.) ОУ и Тарифата се излагат на видно и достъпно място в помещението, в което ИП приема клиенти, и се публикуват на интернет страницата на ИП. Преди сключване на договора ИП предоставя достатъчна възможност на интересуващите се лица да се запознаят с настоящите ОУ и с Тарифата и отговаря на въпроси относно тяхното съдържание. ИП сключва договорите си с клиенти въз основа на настоящите ОУ и на Тарифата.

(4) (изм., в сила от 12.04.2016 г.) ИП уведомява интересуващите се лица, че в договора могат да се съдържат клаузи, отклоняващи се от Общите условия, ако те не противоречат на закона. 

(5) (нова, в сила от 12.04.2016 г.) При предоставяне на инвестиционни услуги, различни от предоставянето на инвестиционна консултация на нов непрофесионален клиент, инвестиционният посредник му предоставя на хартиен носител или на друг траен носител информация за основните права и задължения на клиента и инвестиционния посредник.

(6) (нова, в сила от 12.04.2016 г.) При сключване на договор инвестиционният посредник предоставя на клиента общите условия и тарифата, като клиентът удостоверява, че е запознат с тях и ги приема. Това се съдържа като отделна клауза в договора, в частта си, в която са относими към съответните услуги по чл. 2 и не противоречат на изрични клаузи в договора. Приетите общи условия и тарифа са неразделна част от договора, сключен между инвестиционния посредник и клиента. 

(7) (нова, в сила от 12.04.2016 г.) Инвестиционният посредник е длъжен да публикува на видно място на интернет страницата си всяко изменение и допълнение на общите условия и/или тарифата, съдържащи информация за датата на приемането им и датата на влизане в сила. Публикуването на общите условия се извършва в срок не по-кратък от един месец преди влизането на измененията и допълненията в сила. Инвестиционният посредник включва в договора си по чл. 15 информация за реда и начина за приемане на изменения и допълнения в приложимите към него общи условия и/или тарифа.

(8) (нова, в сила от 12.04.2016 г.) При несъгласие с измененията и допълненията в общите условия и/или тарифата клиентът има право да прекрати договора без предизвестие преди датата на влизане в сила на общите условия и/или тарифата, без да носи отговорност за неустойки и разноски, с изключение на разноските, свързани с притежаваните от него активи.

(9) (нова, в сила от 12.04.2016 г.) При прекратяване на договора по реда на предходната алинея инвестиционният посредник урежда отношенията си с клиента в седемдневен срок от получаване на изявлението за прекратяване.

(10) (Изм., с реш. от 09.03.2018г.) За общите условия на инвестиционния посредник се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите, Търговския закон и Закона за защита на потребителите, доколкото не е предвидено друго в ЗПФИ.

Чл. 15.    (1) (Изм., с реш. от 09.03.2018г.) Договор за извършване на услуги по чл. 6, ал. 2 и 3 от ЗПФИ се сключва само в писмена форма.

1.    (Изм., в сила от 12.04.2016 г.) Договорът може да бъде сключен от разстояние чрез размяна на електронни изявления, подписани с електронен подпис съгласно чл. 13 ЗЕДЕП. Клиентът, съответно неговият представител, изпраща на ИП подписано съгласно предходното изречение копие от документа си за самоличност, а за клиенти - юридически лица - и копие от документи за търговска регистрация, съдържащи данни за учредяването и представителството. 

2.    (Изм., в сила от 12.04.2016 г.) Договорът по ал. 1 може за бъде сключен неприсъствено чрез размяна на необходимите документи, подписани от страните, при условие че клиентът е титуляр на банкова сметка, открита в кредитната институция, отговаряща на изискванията на ал. 16. Клиентът, съответно неговият представител, изпраща на инвестиционния посредник подписания договор, документ в оригинал, издаден от съответната кредитна институция, че клиентът е титуляр на банкова сметка и заверено копие от документа си за самоличност, а за клиенти - юридически лица – и заверено копие от документи за търговска регистрация, съдържащи данни за учредяването и представителството. Заверката се извършва с полагане на надпис "Вярно с оригинала", дата и подпис на клиента. Банковата сметка по изречение първо трябва да е открита в кредитна институция по ал.16. Преводите на парични средства във връзка с получаване и предоставяне на инвестиционни и допълнителни услуги от клиента по сключен договор се правят само от и към платежна сметка, водена от кредитна институция по изречение първо, по която клиентът е титуляр. Не се допуска сключване на договор по реда на тази точка чрез пълномощник.

3.    (изм., в сила от 12.04.2016 г.) Договорът по ал. 1 може да бъде сключен от разстояние чрез размяна на необходимите документи на хартиен носител, подписани от страните, като клиентът полага подписа си в присъствието на нотариус, който удостоверява това обстоятелство. Предоставянето на цялата необходима информация от клиента съобразно Наредба №38, както и предоставянето на информация от клиента, необходима за извършването на оценка за подходяща услуга, може да бъде направено от клиента дистанционно чрез подписване на необходимите документи пред нотариус. Клиентът, съответно неговият представител, изпраща на инвестиционния посредник подписания с нотариална заверка на подписа договор, заверено копие от документа си за самоличност, а за клиенти - юридически лица - и заверено копие от документи за търговска регистрация, съдържащи данни за учредяването и представителството. Заверката на документа за самоличност и документите за търговска регистрация се извършва с полагане на надпис "Вярно с оригинала", дата и подпис на клиента.

(2) (Изм., с реш. от  09.03.2018г.) Инвестиционният посредник сключва договори по чл. 82, ал. 1 от ЗПФИ и приема нареждания на клиенти чрез физически лица, които работят за него и са:

а)    брокери, или 

б)    лица, които отговарят на изискванията по чл. 3, т. 1 - 6 от Наредба 7 от 2003 г. за изискванията, на които трябва да отговарят физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с финансови инструменти и инвестиционни консултации относно финансови инструменти, както и реда за придобиване и отнемане на правото да упражняват такава дейност (ДВ, бр. 101 от 2003 г.) и са вписани в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор, или

в)    управителите, изпълнителните членове на управителния орган или прокуристите на инвестиционния посредник.

(3) (нова, в сила от 12.04.2016 г.) Инвестиционният посредник поддържа по всяко време актуален списък на лицата по ал. 2.

(4) (нова, в сила от 12.04.2016 г.) Инвестиционният посредник осъществява постоянен контрол за съответствието на действията на лицата по ал. 2 със ЗПФИ и актовете по прилагането му.

(5) (предишен текст на ал. 3 от 01.02.2012 г.) В договора се вписват най-малко следните данни:

а)    трите имена, единният граждански номер и адрес на клиента и съответно на неговия представител; при клиент – юридическо лице се посочва наименование, седалище, адрес на управление, данъчен номер, ЕИК, трите имена и единният граждански номер на представителя и в какво качество представлява юридическото лице;

б)    трите имена и единният граждански номер на лицето, представляващо ИП и качеството, в което действа;

в)    дата и място на сключване;

г)    предоставяните съгласно договора инвестиционни и допълнителни услуги и финансовите инструменти – предмет на тези услуги;

д)    действащите към момента на сключването Общи условия и Тарифа на инвестиционния посредник;

(6) (предишен текст на ал. 4 от 01.02.2012 г.; изм., в сила от 12.04.2016 г.) Клиентът, съответно неговият пълномощник, подписват договора в присъствието на лице по ал. 2, след като бъде проверена самоличността им. Сключването на договор чрез пълномощник е допустимо, само ако се представи нотариално заверено пълномощно, което съдържа представителна власт за извършване на управителни или разпоредителни действия с финансови инструменти, и декларация от пълномощника, че не извършва по занятие сделки с финансови инструменти, както и че не е извършвал такива сделки в едногодишен срок преди сключване на договора. В договора по ал. 1 се вписват индивидуализиращи данни на лицата, които го сключват, качеството, в което действа лицето, представляващо инвестиционния посредник, дата и място на сключване и действащите към момента на сключването общи условия, приети от клиента, основните права и задължения на страните и посочване на информацията, която посредникът е длъжен да му предостави. 

(7) (предишен текст на ал. 7 отменен; предишен текст на ал. 5, изм. в сила от 12.04.2016 г.) ИП задържа в своя архив декларацията и оригиналното пълномощно по ал. 6, съответно нотариално заверен препис от него. Ако пълномощното е с многократно действие, ИП задържа копие от него, заверено от пълномощника и от лице от отдела за вътрешен контрол. Инвестиционният посредник съхранява в архива копие от документа за самоличност на клиента, заверено от клиента и от лицето по чл. 39, ал. 1 и/или ал. 2 от Наредба №38, което сключва договора за инвестиционния посредник. Когато договорът се сключва чрез представител, инвестиционният посредник съхранява в архива копие от документа за самоличност на клиента и заверено по реда на предходното изречение копие от документа за самоличност на представителя. Заверката се извършва с полагане на надпис "Вярно с оригинала", дата и подпис на лицето, което извършва заверката.

(8) (изм., предишен текст на чл. 6, в сила от 12.04.2016 г.)  ИП е длъжен да поиска от клиента, съответно от неговия пълномощник, да декларира дали:

а)    притежава вътрешна информация за финансовите инструменти, за които се отнася поръчката, и за техния емитент, ако финансовите инструменти, за които се отнася нареждането или на базата на които са издадени финансовите инструменти - предмет на поръчката, се търгуват на регулиран пазар;

б)    финансовите инструменти - предмет на поръчка за продажба или замяна, са блокирани в депозитарната институция, в която се съхраняват, дали върху тях е учреден залог или е наложен запор;

в)    (изм., в сила от 12.04.2016 г.) сделката - предмет на поръчката, представлява прикрита покупка или продажба на финансови инструменти.

(9) (нова, в сила от 12.04.2016 г.) Договорът по ал. 1 може да бъде сключен от разстояние чрез размяна на електронни изявления, подписани с електронен подпис съгласно чл. 13 ЗЕДЕП. Проверката на самоличността на клиента при сключване на договор чрез размяна на електронни изявления, подписани с електронен подпис, се извършва по реда на чл. 26а от Наредба №38.

(10) (нова, в сила от 12.04.2016 г.) Инвестиционният посредник проверява самоличността на клиента, съответно на неговия представител, чрез предоставени по реда на ал. 9:

1.    копие от документ за самоличност, а за клиенти – юридически лица – и копие от документи за търговска регистрация, съдържащи данни за учредяването и представителството; и

2.    документ, включително съдържащ данни от кредитна и/или дебитна карта, издаден от кредитна институция, отговаряща на изискванията на ал. 16, и/или документ, удостоверяващ начисляване или плащане на комунална услуга; от документите по предходното изречение трябва да е виден титулярят на сметката, съответно партидата.

(11)  (нова, в сила от 12.04.2016 г.) Когато договорът по ал. 1 е сключен чрез квалифициран електронен подпис, ал. 10, т. 2 може да не се прилага.

(12) (нова, в сила от 12.04.2016 г.) С оглед удостоверяване на самоличността на клиента инвестиционният посредник може да изиска и допълнителни данни и/или документи. Инвестиционният посредник отговаря за надлежната идентификация на клиента и полага всички разумни действия за установяване на самоличността на клиента.

(13) (нова, в сила от 12.04.2016 г.) Лицето по чл. 39, ал. 1 и/или ал. 2 проверява дали са спазени изискванията по ал. 9 – 11.

(14) (нова, в сила от 12.04.2016 г.) Инвестиционният посредник съхранява цялата документация и информация, свързана с електронното изявление по реда на чл. 74 от Наредба №38.

(15) (нова, в сила от 12.04.2016 г.) Предоставянето на цялата необходима информация от клиента съобразно Наредба №38, както и предоставянето на информация от клиента, необходима за извършването на оценка за подходяща услуга, може да бъде направено чрез електронно изявление, подписано от клиента с електронен подпис.

(16) (нова, в сила от 12.04.2016 г.) Документът по ал. 10, т. 2 трябва да е издаден от кредитна институция, получила лиценз в държава – членка на Европейския съюз, или страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство. Кредитната институция, издала документа може да е със седалище и от държава – членка на Групата за финансово действие срещу изпирането на пари (FATF), на Азиатско-тихоокеанската група срещу изпирането на пари (APG), на Евразийската група за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (EAG) или на Комитета от експерти по оценка на мерките срещу изпирането на пари (MONEYVAL) към Съвета на Европа.

(17) (нова, в сила от 12.04.2016 г.) Когато договорът не е сключен чрез използване на квалифициран електронен подпис, преводите на парични средства във връзка с получаване и предоставяне на инвестиционни и допълнителни услуги на клиента по сключен договор съгласно ал. 1 се правят само от и към платежна сметка, водена от кредитна институция по ал. 10, по която клиентът е титуляр.

(18) (нова, в сила от 12.04.2016 г.) Не се допуска сключване на договор по реда на ал. 9  чрез пълномощник.

(19) (предишен текст на чл. 15, ал. 8, изм., в сила от 12.04.2016 г.) ИП не може да сключи договора по ал. 1, ако клиентът или негов представител не е представил и не е подписал всички необходими документи, представил е документи с явни нередности или данните в тях са непълни, имат неточности или противоречия или е налице друго обстоятелство, което поражда съмнение за ненадлежна легитимация или представляване. Инвестиционният посредник не може да сключи договор по ал. 1 и ако насрещната страна е представлявана от пълномощник, който декларира извършването по занятие на сделки с финансови инструменти. Това ограничение не се прилага, когато договорът се сключва от управляващо дружество, кредитна институция, инвестиционен посредник или друго лице, което има право да извършва дейност с финансови инструменти.

Чл. 16.    (1) (Изм., с реш. от 09.03.2018г.) Преди сключването на договор с клиента, ИП му предоставя следната информация:

1.    Условията по съответния договор;

2.    Информация относно инвестиционния посредник и неговите услуги относно договора по т. 1 или относно тези инвестиционни или допълнителни услуги;

3.    Информация относно финансовите инструменти и общо описание на естеството и рисковете, свързани с тях, отчитайки по-конкретно категоризацията на клиента като непрофесионален клиент, професионален клиент или приемлива насрещна страна;

4.    Информация относно защитата на финансовите инструменти или средствата на клиентите и съществуването на система за компенсиране на инвеститорите във финансови инструменти;

5.    Информация относно разходите и свързаните такси по сделките с финансови инструменти, съдържаща се в Тарифа за лихвите, таксите, комисионните и разноските;

6.    Политиката за изпълнение на клиентските нареждания;

7.    Вида, периодичността и срока за предоставяне на отчетите и потвържденията до клиента във връзка с извършваните инвестиционни услуги и дейности;

8.    Правилата и критериите за класификация на клиентите на ИП;

9.    Политиката за третиране на конфликти на интереси, прилагана от инвестиционния посредник, която е част от Правилата за вътрешна организация на инвестиционния посредник;

(2) (изм., в сила от 01.02.2012 г.) Преди сключване на договора, ИП предоставя достатъчна възможност на интересуващите се лица да се запознаят с документите по предходната алинея. При поискване от страна на клиента по всяко време му предоставя допълнителна информация, разяснения и отговаря на въпроси относно съдържанието им.

(3) (предишен текст на чл. 16, ал. 2, изм., в сила от 01.02.2012 г.) Инвестиционният посредник изрично уведомява клиента за:

1.    наличието на право на обезпечение или право на задържане върху клиентските пари или финансови инструменти за инвестиционния посредник и за условията, при които възниква или може да възникне такова право;

2.    наличието на право на прихващане върху клиентските пари или финансови инструменти за инвестиционния посредник и за условията, при които възниква или може да възникне такова право;

3.    съществуването и условията, при които инвестиционният посредник има или може да има право на прихващане по отношение на клиентските финансови инструменти или пари;

4.    възможността депозитарната институция да има право на обезпечение, право на задържане или на прихващане върху клиентските финансови инструменти или пари, когато това е приложимо.

(4) (предишен текст на чл. 16, ал. 3, изм., в сила от 01.02.2012 г.) Информацията, която ИП дава на своите клиенти, включително в рекламните си материали и публичните изявления на членовете на управителните и контролните органи на посредника и на лицата, работещи по договор за него, трябва да бъде разбираема, вярна, ясна и да не е подвеждаща. Предоставяната информация трябва да е точна, достатъчна, да е представена по разбираем начин за обичайните членове на групата, до която е адресирана или е вероятно да достигне, да не прикрива, пропуска или омаловажава важни съобщения, изявления или предупреждения. 

(5) (предишен текст на чл. 16, ал. 4, изм., в сила от 01.02.2012 г.) Информацията, съдържаща описание на определени финансови инструменти или услуга, извършвана от ИП във връзка с предмета му на дейност, не може да акцентира върху потенциалните ползи от тези финансови инструменти или услуга, без едновременно да посочва и риска, свързан с тях.

(6) (предишен текст на чл. 6 ал. 5, изм., в сила от 01.02.2012 г.) Когато в информацията се: съдържат данни за предишна доходност на дадени финансови инструменти или инвестиционни услуги, съдържа или отнася до симулирана минала доходност или съдържа информация за бъдеща доходност, тя трябва да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 4 от Наредба №38. 

Чл. 17.    (1) (Изм., с реш. от  09.03.2018г.) ИП изисква от клиентите си информация за финансовите им опит, познания и състояние, способността им да понасят загуби и инвестиционните им цели, включително  готовността им да рискуват. ИП няма право да извършва управление на портфейл за и предоставяне на инвестиционни съвети на клиент, който не е предоставил информацията по изречение първо.

(2) (Изм., с реш. от  09.03.2018г.) Въз основа на информацията по ал. 1 ИП извършва оценка за уместност, включително относно това доколко финансовите инструменти – предмет на инвестиционния съвет, съответстват на допустимото за клиента равнище за риск и на способността му да понася загуби. Ако въз основа на получената по ал. 1 информация ИП прецени, че предлаганата инвестиционна услуга няма да е подходяща, той предупреждава за това писмено клиента, съответно потенциалния клиент.

(3) (Изм., с реш. от  09.03.2018г.) В случай че клиентът, съответно потенциалният клиент, не предостави информацията по ал. 1 или предоставената информация е недостатъчна за извършване на преценката по ал. 2, ИП е длъжен писмено да уведоми клиента, съответно потенциалния клиент, че не може да му предостави услугите по чл. 6, ал. 2, т. 4 и 5 ЗПФИ.

(4) (Изм., с реш. от 09.03.2018г.) Инвестиционният посредник, предоставящ инвестиционни услуги по чл. 6, ал. 2, т. 1 и/или 2 от ЗПФИ, може да предоставя такива услуги на клиент, без той да предостави информацията по ал. 1, ако:

1.    предмет на услугите са акции, които са допуснати до търговия на регулиран пазар или на еквивалентен пазар на трета държава съгласно списък на Европейската комисия, облигации или други дългови ценни книжа, с изключение на тези облигации или други дългови ценни книжа, които закрепят деривативен инструмент, инструменти на паричния пазар, дялове на колективни инвестиционни схеми и други некомплексни финансови инструменти;

2.    услугата се предоставя по инициатива на клиента или на потенциален клиент;

3.    клиентът или потенциалният клиент е уведомен писмено, че инвестиционният посредник няма да спазва задълженията по ал. 2;

4.    инвестиционният посредник спазва изискванията за третиране на конфликт на интереси.

(5) (Изм., с реш. от  09.03.2018г.) Разпоредбите на този член не се прилагат при сключване на сделки с професионален клиент по смисъла на Приложение II към Директива 65/2014, за който ИП може да приеме, че този клиент има финансовата възможност да понесе всички свързани инвестиционни рискове, съвместими с неговите инвестиционни цели и притежава необходимия опит и познания по отношение на продуктите, сделките и услугите, за които е определен като професионален клиент.

ДЪЛЖИМА ГРИЖА

Чл. 18.    (1) (Изм., с реш. от 09.03.2018г.) При извършване на сделки с финансови инструменти, инвестиционни съвети и други действия, свързани с финансови инструменти, за сметка на клиенти, ИП е длъжен да действа честно, справедливо, като професионалист, да полага грижата на добър търговец за защита интересите на клиентите и да полага възможните усилия да сключи сделките с финансови инструменти за сметка на клиента при най-добрите за него условия. 

(2) (Изм., с реш. от 09.03.2018г.) Най-доброто изпълнение на нареждането се определя от общата стойност на сделката, включваща цената на финансовия инструмент и всички разходи, свързани с изпълнението. Разходите, свързани с изпълнението, включват всички разходи, които са пряко свързани с изпълнението на нареждането, включително такси за мястото на изпълнение, таксите за клиринг и сетълмент, както и други такси и възнаграждения, платени на трети лица, участващи в изпълнението на нареждането. ИП няма право да определя или събира комисионни по начини, които явно несправедливо разграничават различните места за изпълнение.

(3) ИП е длъжен при първа възможност да изпълнява поръчките на своите клиенти, съответно да сключва сделки при управление на индивидуални портфейли от финансови инструменти на клиенти, освен ако това би било явно неизгодно за клиентите. 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК

Чл. 19.    (1) (изм., в сила от 01.02.2012 г.) ИП сключва договорите с клиенти и приема документите по чл. 34 от Наредба №38 само във вписан в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор адрес на управление, клон или офис, освен ако договорът не се сключва по реда на чл. 15, ал. 1, т. 1, 2 и 3.

(2) Помещенията по ал. 1 трябва да разполагат с необходимото техническо оборудване и програмно осигуряване, позволяващо приемането на поръчки, включително на поръчките, подавани чрез дистанционен способ за комуникация, спазването на поредността на постъпване на поръчките при предаването им за изпълнение и съхраняване на информацията.

(3) Инвестиционният посредник поставя на входа на всеки от клоновете и офисите по ал. 1 информация за наименованието и седалището си, работното време, името и фамилията на лицето, отговорно за съответния клон или офис.

Чл. 20.    ИП изисква от клиент, който подава нареждане за покупка на финансови инструменти, да му предостави паричните средства, необходими за плащане по сделката, при подаване на нареждането, освен ако клиентът удостовери, че ще изпълни задължението си за плащане, както и в други случаи предвидени в наредба. Ако правилата на мястото на изпълнение, на което ще бъде сключена сделката, допускат извършването на сделка, при която плащането на финансовите инструменти не се осъществява едновременно с тяхното прехвърляне, ИП може да не изиска плащане от купувача при наличие на изрично писмено съгласие на продавача. Това се прилага съответно и при други прехвърлителни сделки с финансови инструменти. 

Чл. 21.    (1) (Изм., в сила от 12.04.2016 г.) Инвестиционният посредник няма право да изпълни нареждане на клиент, ако клиентът, съответно неговият представител, откаже да подаде декларацията по чл. 15, ал. 8, б. а), б) и в). Отказът по изречение първо се удостоверява с отделен документ, подписан от клиента.

(2) Инвестиционният посредник няма право да изпълни нареждане, ако е декларирано или ако установи, че финансовите инструменти - предмет на нареждането за продажба, не са налични по сметката на клиента или са блокирани в депозитарна институция, както и ако върху тях е учреден залог или е наложен запор.

(3) Забраната по ал. 2 по отношение на заложени финансови инструменти не се прилага в следните случаи:

1.    приобретателят е уведомен за учредения залог и е изразил изрично съгласие да придобие заложените финансови инструменти, налице е изрично съгласие на заложния кредитор в предвидените по Закона за особените залози случаи;

2.    залогът е учреден върху съвкупност по смисъла на Закона за особените залози. 

(4) Забраната по ал. 2 по отношение на поръчка за продажба на финансови инструменти, които не са налични по сметка на клиента, не се прилага в случаите, когато инвестиционният посредник осигури по друг начин, че финансовите инструменти, предмет на продажбата, ще бъдат доставени към деня на сетълмент на сделката, както и в други случаи, определени с наредба.

(5) (изм., в сила от 12.01.2017 г.) ИП отказва да сключи договора по чл. 15, както и да изпълни поръчка на клиент за сделка с финансови инструменти, ако това би довело до неизпълнение на изискванията на ЗПФИ, ЗПМПЗФИ или Закона за мерките срещу изпирането на пари и на актовете по прилагането му.

Чл. 22.    Инвестиционният посредник своевременно уведомява клиента за всяка съществена промяна в обстоятелствата по чл. 9, 10, 18 и 32 от Наредба №38, които имат отношение към предлаганата услуга на клиента. Уведомлението се извършва на траен носител, ако информацията, за която се отнася, е била предоставена на траен носител на клиента. Това не се прилага спрямо клиенти, които дават само дребни нерегулярни поръчки за сключване на сделки с ценни книжа.

Чл. 23.    (1) Инвестиционният посредник не може:

1.    да извършва сделки за сметка на клиенти в обем или с честота, на цени или с определена насрещна страна, за които според обстоятелствата може да се приеме, че се извършват изключително в интерес на инвестиционния посредник;

2.    да купува за своя сметка финансови инструменти, за които негов клиент е подал нареждане за покупка, и да ги продава на клиента на цена, по-висока от цената, на която ги е купил;

3.    (изм., в сила от 12.04.2016 г.) да извършва действия с пари и финансови инструменти на клиента, за които не е оправомощен от клиента; 

4.    да продава за чужда сметка финансови инструменти, които инвестиционният посредник или неговият клиент не притежава, освен при условията и по реда на наредба;

5.    да участва в извършването, включително като регистрационен агент, на прикрити покупки или продажби на финансови инструменти;

6.    да получава част или цялата изгода, ако инвестиционният посредник е сключил и изпълнил сделката при условия, по-благоприятни от тези, които е установил клиентът;

7.    да извършва дейност по друг начин, който застрашава интересите на неговите клиенти или стабилността на пазара на финансови инструменти.

(2) Забраната по ал. 1, т. 1 не се прилага за сделки, за извършването на които клиентът е дал изрични инструкции по своя инициатива.

(3) Забраната по ал. 1, т. 2 се отнася и за членовете на управителните и контролните органи на Инвестиционния посредник, за лицата, които управляват дейността му, както и за всички лица, които работят по договор за него, и за свързани с тях лица.

Чл. 24.    (Изм., с реш. от 09.03.2018г.) Когато сделката се сключва и изпълнява на фондовата борса, на друг регулиран пазар, многостранна система за търговия или организирана система за търговия, за сключването и изпълняването и се прилагат правилата на съответния регулиран пазар или система за търговия, дори и в договора между ИП и клиента да е уговорено друго.

Чл. 25.    ИП може да се отклони от поръчката, ако това е в явен интерес на клиента и не е било възможно да се вземе неговото съгласие.

Чл. 26.    Ако ИП сключи и изпълни сделката при условия, по-благоприятни от тези, които е установил клиентът, цялата изгода принадлежи на последния.

Чл. 27.    (1) Инвестиционният посредник изпълнява клиентски нареждания при следните условия:

1.    незабавно и точно регистриране и разпределение на нарежданията за изпълнение;

2.    незабавно изпълнение по реда на постъпването им на идентични клиентски нареждания, освен когато характеристиките на нареждането или преобладаващите пазарни условия правят това неосъществимо или интересите на клиента изискват друго;

3.    инвестиционният посредник да информира непрофесионалния клиент за възникналите обективни трудности, препятстващи точното изпълнение на нарежданията, незабавно след тяхното узнаване.

(2) В случаите, когато ИП е поел задължение да организира или следи за сетълмента на изпълнено от него нареждане за сметка на клиент, той извършва необходимите действия, за да осигури, че всички клиентски финансови инструменти или пари, получени при сетълмента, незабавно и точно са прехвърлени по сметки на съответния клиент.

(3) Инвестиционният посредник няма право да злоупотребява с информация за неизпълнени клиентски нареждания и предприема всички необходими мерки за предотвратяване на такава злоупотреба от всяко лице, което работи по договор за инвестиционния посредник.

Чл. 28.    (1) (Изм., с реш. от 09.03.2018г.) Инвестиционният посредник приема плащания в брой от клиенти за предоставяне на инвестиционни и/или допълнителни услуги, както и парични средства, необходими за плащане по сделка с финансови инструменти, съответно извършва плащания към клиенти, при спазване на изискванията на Закона за ограничаване на плащанията в брой. ИП депозира паричните средства, предоставени от клиенти или получени в резултат на извършени за тяхна сметка инвестиционни услуги, в лице по чл. 93, ал. 1 ЗПФИ най-късно до края на следващия работен ден като предприема необходимите действия за диверсифициране на средствата към лицата по същия член.   

(2) (Изм., с реш. от 09.03.2018г.) Инвестиционният посредник, който депозира паричните средства на свой клиент в лице по чл. 93, ал. 1, т. 2 - 4 ЗПФИ, полага дължимата грижа за интересите на клиента при определяне на това лице и депозирането на паричните средства на клиента в нея, както и периодично, но най-малко веднъж годишно, да преразглежда със същата грижа избора на тази институция или квалифициран фонд на паричния пазар и условията, при които се държат паричните средства на клиента. В изпълнение на тези си задълженията инвестиционният посредник отчита професионалните качества и пазарната репутация на лицето с оглед гарантиране защитата на правата на клиента, както и всички законови и регулаторни изисквания или пазарни практики, свързани с държането на парични средства на клиенти, които могат да се отразят неблагоприятно на правата на клиентите. В договора, сключен между инвестиционния посредник и лицето по чл. 93, ал. 1 ЗПФИ, изрично се посочва, че в откритата сметка се съхраняват клиентски парични средства и че тези средства не подлежат на запориране за задължения на инвестиционния посредник.

(3) (Изм., с реш. от 09.03.2018г.) В случай че приложимото законодателство към дейността на лицето по чл. 93, ал. 1 ЗПФИ не позволява спазването на изискванията по ал. 2, инвестиционният посредник предприема подходящи мерки за гарантиране на правата на клиента във връзка с депозираните парични средства, включително чрез откриване на обща сметка за парични средства на клиенти, която това лице води на името на инвестиционния посредник, но за чужда сметка.

(4) (нова, в сила от 12.01.2017 г.) Инвестиционният посредник няма право да инвестира паричните средства на клиента в колективна инвестиционна схема, ако клиентът се противопостави на такъв начин на съхраняване на предоставените от него парични средства.

Чл. 29.    (1) Инвестиционният посредник е длъжен да съхранява с грижата на добър търговец ценните книжа, паричните средства и другото имущество, получени във връзка с възложената му поръчка или придобити от сделка, сключена по нареждане на клиента. Инвестиционният посредник е длъжен да отдели своите финансови инструменти и парични средства от тези на клиентите си. Инвестиционният посредник не отговаря пред кредиторите си с финансовите инструменти и паричните средства на своите клиенти, както и с ценни книжа, които са базови спрямо депозитарни разписки.

(2) Инвестиционният посредник не може да съхранява при себе си паричните средства на своите клиенти.

(3) (Изм., с реш. от 09.03.2018г.) Инвестиционният посредник депозира паричните средства на своите клиенти във:

1.    централна банка;

2.    кредитна институция, лицензирана да извършва дейност съгласно Закона за кредитните институции, съответно съгласно изискванията на Директива 2013/36/ЕС;

3.    кредитна институция, лицензирана в трета държава;

4.    квалифициран фонд на паричния пазар.

(4) Инвестиционният посредник може да депозира паричните средства на своите клиенти в лицата по ал. 3, с които се явява свързано лице, само ако клиентите са дали писмено съгласие за това.

(5) Инвестиционният посредник съхранява финансовите инструменти на своите клиенти в депозитарна институция по клиентски сметки към сметката на инвестиционния посредник или по сметки, открити към сметката на трето лице, при условията и по реда, определени с Наредба №38.

(6) Инвестиционният посредник редовно уведомява клиентите си за наличностите и операциите по сметките за парични средства и за финансовите инструменти, които съхранява, и за условията на договорите за тяхното съхраняване.

(7) Освен в случаите, определени с Наредба №38, инвестиционният посредник няма право да използва:

1.    за своя сметка паричните средства и финансовите инструменти на своите клиенти;

2.    за сметка на свой клиент парични средства или финансови инструменти на други клиенти;

3.    за сметка на клиент свои парични средства или финансови инструменти.

(8) (нова, в сила от 12.01.2017 г.) Не се допуска принудително изпълнение и учредяване на обезпечения върху паричните средства и финансовите инструменти на клиенти за задължения на инвестиционния посредник.

Чл. 30.    Ако ИП действа от името на клиента, правата и задълженията по сделката се пораждат направо в правната сфера на клиента със сключването на сделката.

Чл. 31.    Ако ИП действа от свое име, правата и задълженията по сделката се пораждат в правната сфера на клиента след прехвърлянето им от ИП. За прехвърлени правата и задълженията се считат, когато съответните финансови инструменти и/или парични средства, предмет на сделката, бъдат прехвърлени по лична сметка на клиента или по клиентска сметка на същия при ИП. Сроковете за прехвърлянето на правата и задълженията в правната сфера на клиента са в зависимост от времето за сетълмент и правилниците на съответните депозитарни институции.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ЧРЕЗ ОДОБРЕНА ОТ РЕГУЛИРАНИЯ ПАЗАР ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА

Чл. 32.    (1) Ако ИП е абонат на електронна система, одобрена от регулирания пазар и отговаряща на изискванията за подаване на поръчки за покупка или продажба на финансови инструменти по нареждане на клиент, ИП може да сключва договори с клиенти за подаване на поръчки чрез същата електронна система. 

(2) Достъпът до системата по ал. 1 и въвеждането на поръчки от клиенти на ИП се осъществява чрез електронен сертификат, издаден на името на клиента, и при спазване изискванията на регулирания пазар за работа със съответната електронна система. Ако клиентът ще въвежда поръчките чрез пълномощник, сертификатът се издава на името на пълномощника, като в сертификата се вписва, че той действа в качеството си на пълномощник и за сметка на съответния клиент.

(3) Поръчката, подавана чрез електронна система, се счита подадена по инициатива на клиента.

(4) ИП проверява дали финансовите инструменти - предмет на поръчката, са блокирани, заложени или запорирани. Проверката не се извършва, ако електронната система осигурява във всеки един момент актуална информация и не допуска сключването на сделки с блокирани, запорирани и заложени финансови инструменти.

(5) Поръчката се въвежда за изпълнение на регулирания пазар от ИП, а потвърждението за сключена сделка се извършва чрез електронната система.

(6) Плащането по сделка, сключена в изпълнение на поръчка, подадена чрез електронна система, се извършва само по безкасов начин. Потвърждение за сетълмента по сделка, сключена в изпълнение на поръчка, подадена чрез електронна система, се извършва чрез електронната система, ако същата позволява това.

УПРАВЛЕНИЕ НА ПОРТФЕЙЛ ОТ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И ПАРИ ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА БЕЗ СПЕЦИАЛНИ НАРЕЖДАНИЯ ОТ КЛИЕНТА

Чл. 33.    Договорът за управление на индивидуален портфейл от финансови инструменти се сключва в писмена форма. 

Чл. 34.    При управление на портфейл от финансови инструменти по собствена преценка (доверително управление) ИП отговаря само за добросъвестното и компетентно изпълнение на договорните задължения, но не и за постигнатия от клиента краен финансов резултат.

Чл. 35.    Със сключване на договора за доверително управление се счита, че клиентът предварително дава потвърждението си за всяка конкретна операция или сделка, извършена от ИП, съгласно клаузите на договора.

Чл. 36.    Ако конкретният договор не съдържа ограничения, ИП се счита овластен по свое усмотрение и като се ръководи от инвестиционните цели и стратегия на клиента да инвестира предоставените му средства в финансови инструменти, съгласно предмета си на дейност и получения лиценз, да продава, както и да заменя финансовите инструменти от портфейла и да реинвестира получените средства в нови финансови инструменти, да инкасира лихви и дивиденти за сметка на клиента, които средства може също да инвестира в финансови инструменти и да извършва всички операции, които счита за необходими и в интерес на клиента. 

Чл. 37.    ИП оценява финансовите инструменти в портфейла по пазарна цена. Когато не е налице пазарна цена на другите видове финансови инструменти в портфейла, ИП ги оценява посредством утвърдени финансови модели, уговорени в конкретния договор. 

Чл. 38.    Възнаграждението на ИП по договора за доверително управление се определя като твърда сума или процент от стойността на портфейла или като процент от реализирания положителен резултат от управлението на средствата на клиента.

Чл. 39.    При прекратяване на договора - предсрочно или с изтичане на срока, ИП е длъжен в 7-дневен срок да се отчете пред клиента, а той е длъжен да приеме резултатите от управлението на портфейла и получи паричните средства и наличните финансови инструменти. Паричните средства и финансовите инструменти на клиента могат да останат в ИП на друго основание (нов договор относно извършване на услуги в рамките на предмета на дейност на ИП).

Чл. 40.    Към договорите за доверително управление на портфейл от финансови инструменти се прилагат и другите раздели от ОУ, доколкото не противоречат на този раздел.

Чл. 41.    (доп., в сила от 12.01.2017 г.) Инвестиционният посредник, който предоставя на клиенти услугата управление на портфейл, предоставя на траен носител на всеки клиент периодичен отчет относно извършените за сметка на клиента дейности, свързани с управлението на портфейл. 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТРЕТО ЛИЦЕ

Чл. 42.    (1) (Изм., с реш. от 09.03.2018г.) Инвестиционният посредник може да възложи изпълнението на важни оперативни функции или на инвестиционни услуги и дейности на трето лице. Възлагането се осъществява въз основа на писмен договор между ИП и третото лице – доставчик на услуга, чрез който доставчикът на услуга извършва процес, услуга или дейност, които в противен случай биха били извършени от самия инвестиционен посредник. 

(2) (Изм., с реш. от 09.03.2018г.) Възлагането на важни оперативни функции, както и на инвестиционни услуги и дейности трябва да бъде извършено по начин, който да не води до освобождаване на инвестиционния посредник от задълженията му съгласно ЗПФИ и актовете по прилагането му. При възлагането на критични важни функции инвестиционният посредник спазва следните условия: 

1.    при възлагането на външни изпълнители висшето ръководство не делегира своята отговорност; 

2.    отношението и задълженията на инвестиционния посредник към неговите клиенти съгласно ЗПФИ и актовете по прилагането му не се променят;

3.    условията, които инвестиционният посредник трябва да изпълнява, за да получи и запази лиценз в съответствие с ЗПФИ и на актовете по неговото прилагане, не са нарушени;

4.    нито едно от условията, при които е бил издаден лицензът на инвестиционния посредник, не се премахва или променя. 

(3) (Изм., с реш. от 09.03.2018г.) Инвестиционният посредник упражнява надлежни умения, грижа и старание при сключване, прилагане или прекратяване на всяка договореност за възлагане на трето лице - доставчик на услуги на критични или важни оперативни функции и предприема необходимите стъпки, за да гарантира изпълнението на следните условия: 

а)    доставчикът на услуги притежава способности, капацитет, достатъчно ресурси и подходяща организационна структура, способстващи за изпълнението на възложените функции, и всички изисквани от законодателството разрешения за надеждно и професионално изпълнение на възложените функции; 

б)    доставчикът на услуги осъществява възложените услуги ефективно и в съответствие с приложимите закони и с нормативните изисквания, и за тази цел инвестиционният посредник е установил методи и процедури за оценка на изпълнението от доставчика на услуги и за текущ преглед на услугите, предоставяни от този доставчик; 

в)    доставчикът на услуги осъществява надлежен надзор върху възложените функции и управлява по адекватен начин рисковете, свързани с възлагането; 

г)    предприемат се подходящи мерки, ако има основания да се счита, че доставчикът на услуги може да не изпълнява функциите ефективно и в съответствие с приложимите закони и с нормативните изисквания;

д)    инвестиционният посредник упражнява ефективен надзор върху възложените функции и управлява рисковете, свързани с възлагането, и за тази цел инвестиционният посредник поддържа необходимия експертен опит и ресурси за упражняване на ефективен надзор върху възложените функции и за управление на тези рискове;

е)    доставчикът на услуги оповестява пред инвестиционния посредник всяко развитие, което може да има съществени последици за неговата възможност да изпълнява възложените функции ефективно и в съответствие с приложимите закони и с нормативните изисквания; 

ж)    при необходимост инвестиционният посредник може да прекрати договореността за възлагане на външни изпълнители без предизвестие, когато прекратяването е в интерес на неговите клиенти, без това да засяга непрекъсваемостта и качеството на обслужване на неговите клиенти; 

з)    доставчикът на услуги оказва съдействие на компетентните органи на инвестиционния посредник във връзка с възложените функции;

и)    инвестиционният посредник, неговите одитори и съответните компетентни органи имат ефективен достъп до данните, свързани с възложените функции, както и до съответните бизнес помещения на доставчика на услуги, когато това е необходимо за упражняването на ефективен контрол в съответствие с настоящия член, и компетентните органи са в състояние да упражняват тези права на достъп; 

й)    доставчикът на услуги защитава всяка поверителна информация, свързана с инвестиционния посредник и неговите клиенти; 

к)    инвестиционният посредник и доставчикът на услуги установяват, прилагат и поддържат план за действие при извънредни ситуации за възстановяване след бедствия и мерки за периодично изпитване на системите за архивиране на данни, когато това е необходимо с оглед на функцията, услугата или дейността, която се възлага. 

л)    инвестиционният посредник е взел мерки за поддържането на непрекъсваемостта и качеството на възложените функции или услуги и при прекратяване на възлагането, чрез прехвърляне на възложените функции или услуги на друго трето лице или чрез изпълнението им от самия посредник.

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ЗАПИСВАНЕ НА АКЦИИ ПРИ УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА НА ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО

Чл. 43.    (1) При подаване от клиент на заявка за записване на акции срещу права, ИП незабавно подава нареждане от името на клиента до ЦД за записване на акции съгласно процедурите на ЦД и уведомява за постъпилата заявка ИП, обслужващ емисията. Уведомяването по предходното изречение се извършва по телефон или чрез друг дистанционен способ за комуникация, като за извършеното уведомяване до края на работния ден се съставя документ, който се заверява от лице от отдела за вътрешен контрол.

(2) В случай, че ИП обслужва емисията:

а)    при подаване на заявка за записване на акции срещу права от негов клиент - подава както нареждане от името на клиента, така и нареждане от името на емитента до ЦД съгласно процедурите на ЦД;

б)    при получаване на уведомление по ал. 1 от друг посредник за постъпила заявка за записване на акции срещу права от клиент на този друг посредник - незабавно подава насрещно нареждане от името на емитента до ЦД, съгласно процедурите на ЦД.

(3) При подаване на заявки по този раздел не се изисква декларация по чл. 15, ал. 5.

Чл. 44.    (1) При увеличаване на капитала на публично дружество и въз основа на писмен договор с дружеството ИП (когато е упълномощен от компетентен орган на публичното дружество да обслужва увеличението на капитала) може да открива клиентски подсметки за новите акции в полза на техните притежатели.

(2) Предходната алинея не се прилага спрямо лицата, които към изтичането на срока по ал. 3, притежават акции на дружеството по клиентски подсметки при ИП.

(3) След вписване на увеличението на капитала в търговския регистър, ИП заявява за регистрация в ЦД новата емисия акции едновременно със заявяване на откриването на клиентски подсметки на притежателите на новите акции съгласно изискванията на предходните алинеи.

(4) До сключването на индивидуални договори, ИП осъществява само попечителски услуги. В тези случаи ИП може да извършва уведомленията до своите клиенти чрез публикация в централен ежедневник.

(5) Притежателите на новите акции могат по всяко време да прехвърлят акциите си по клиентски подсметки при избран от тях ИП съгласно правилника на Централния депозитар.

ДЕЙНОСТ НА РЕГИСТРАЦИОНЕН АГЕНТ

Чл. 45.    (1) Инвестиционният посредник извършва дейност на регистрационен агент, когато на основата на писмен договор с клиента подава в съответните депозитарни институции данни и документи за регистриране на:

1.    сделки с финансови инструменти, предварително сключени пряко между страните;

2.    прехвърляне на безналични финансови инструменти при дарение и наследяване;

3.    промяна на данни за притежателите на безналични финансови инструменти, поправка на сгрешени данни, издаване на дубликати от удостоверителни документи и други действия, предвидени в правилника на съответната депозитарна институция.

(2) (доп., в сила от 12.04.2016 г.) В случаите по ал. 1 лицата, съответно техните представители, подписват необходимите документи в присъствието на лице по чл. 39, ал. 1 и/ или ал. 2 от Наредба №38, след като бъде проверена самоличността им.

(3) Лице от отдела за вътрешен контрол в ИП проверява дали договорът по ал. 1 съответства на изискванията на ЗПФИ, на актовете по прилагането му и на вътрешните актове на инвестиционния посредник. В този случай лицето от отдела за вътрешен контрол до края на работния ден съставя документ, с който удостоверява извършването на проверката.

(4) (доп., в сила от 12.04.2016 г.) Копие от документа за самоличност на лицата, съответно на техните представители, заверени от тях и от лицето по чл. 39, ал. 1 и/или ал. 2 от Наредба №38, което сключва договора за инвестиционния посредник по реда на чл. 24, ал. 5 от Наредба №38, а в случаите по ал. 1, т. 1 - декларация от страните по сделката, съответно от техните пълномощници, че не извършват и че не са извършвали по занятие сделки с финансови инструменти в едногодишен срок преди сключване на договора, и декларация по чл. 35, ал. 1 от Наредба №38, остават в архива на инвестиционния посредник.

(5) Прехвърлителят и приобретателят на финансовите инструменти в случаите по чл. 56, ал. 1 от Наредба №38 могат да бъдат представлявани пред ИП, който извършва дейност на регистрационен агент, от лица, изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно при спазване изискванията по чл. 25 от наредбата.

(6) Инвестиционният посредник, извършващ дейност на регистрационен агент, отказва да подпише договор с клиента и да приеме документи за извършване на регистрации по чл. 58 от Наредба №38 ако:

1.    не са налице всички необходими данни и документи, представените документи съдържат очевидни нередовности или в данните има неточности и противоречия;

2.    страна по сделката декларира, че притежава вътрешна информация за финансовите инструменти - предмет на сделката, ако те се търгуват на регулиран пазар, или за техния емитент;

3.    налице е обстоятелство, което поражда съмнение за ненадлежна легитимация или представляване;

4.    страната по сделката, съответно нейният пълномощник, декларира извършването по занятие на сделки с финансови инструменти в случаите по чл. 56, ал. 1, т. 1 от Наредба №38;

5.    страната по сделката, съответно нейният пълномощник, декларира, че сделката представлява прикрита покупка или продажба на финансови инструменти.

(7) За дейността си по чл. 56 от Наредба №38 ИП събира такси по определена от него тарифа. Тарифата се излага на видно и достъпно място в помещението, в което инвестиционният посредник приема клиенти.

(8) По искане на продавача и при съгласие на купувача при покупко-продажба на безналични финансови инструменти по чл. 56, ал. 1, т. 1 от Наредба №38, сумата, представляваща продажната цена по сделката, се депозира при инвестиционния посредник - регистрационен агент, до регистрирането на сделката в Централния депозитар. Инвестиционният посредник уведомява страните по сделката за тази възможност.

(9) ИП оповестява информация за сделките по чл. 56, ал. 1, т. 1 от Наредба №38  по реда за оповестяване на сключени от него сделки, предвиден в Регламент 1287/2006/ЕК.

(10) (нова, в сила от 12.04.2016 г.) Договорът по ал. 1 може да се сключи по реда на чл. 26а – 26в от Наредба №38.

(11) (предишен текст на ал. 10, доп., в сила от 12.04.2016 г.) Глави втора, трета и четвърта, с изключение на чл. 26а – 26в от Наредба №38 не се прилагат по отношение на лицата, които се ползват от услугите на ИП само като регистрационен агент.

СЪДЕЙСТВИЕ ОТ КЛИЕНТИ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 46.    (1) Клиентът има право да изисква точно изпълнение на договорните задължения от страна на ИП, като оказва максимално съдействие в тази насока.

(2) Клиентът се задължава да дава точни, ясни и изчерпателни нареждания, свързани с реализирането на договорните отношения. 

(3) (доп., в сила от 12.04.2016 г.)  Подаване на нарежданията по ал. 2 чрез пълномощник се извършва само ако той представи нотариално заверено пълномощно, което съдържа представителна власт за извършване на разпоредителни действия с финансови инструменти и декларация по чл. 25, ал. 1 от Наредба №38 за едногодишен срок преди подаване на поръчката. При подаване на нарежданията по ал. 2 във вписан в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 2 ЗКФН адрес на управление, клон или офис на инвестиционния посредник, ако при проверка на самоличността на клиента се установи, че има промяна в личните данни и/или му е издаден нов документ за самоличност, се прилага чл. 24, ал. 5 от Наредба №38.

(4) (изм., в сила от 01.02.2012 г.)  ИП може да приема поръчки за сделки с финансови инструменти, подадени по телефона или чрез друг дистанционен способ за комуникация от клиенти. В този случай ИП е длъжен да направи запис на разговора с клиента. Когато нарежданията се подават по друг дистанционен способ, инвестиционният посредник е длъжен да съхрани на електронен носител данните, предоставени от клиента във връзка с нарежданията. Факс съобщенията се съхраняват на хартиен носител. 

(5) Разпоредбата на ал. 4 не се прилага относно прехвърляне на безналични финансови инструменти от лична сметка по клиентска подсметка към ИП в ЦД. Прехвърляне на финансови инструменти от лична сметка по клиентска подсметка към ИП е възможно, ако клиентът (съответно неговият пълномощник) представи удостоверителен документ (депозитарна разписка) за финансовите инструменти и няма налице друго обстоятелство, което поражда съмнение за ненадлежна легитимация или представляване.

(6) Поръчките на клиенти за сделки с финансови инструменти, потвържденията за сключени сделки и други документи, за които се изисква писмена форма, могат да бъдат съставени като електронни документи и подписани с електронен подпис съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис и при спазване изискванията на Наредба №38.

(7) ИП отказва да приеме поръчка, която не отговаря на изискванията или е подадена от пълномощник без да са спазени изискванията на ЗПФИ и Наредба №38. В този случай ИП съставя документ за отказа, който предоставя на клиента срещу подпис.

Чл. 47.    Клиентът не може да дава поръчки относно финансови инструменти и  компенсаторни инструменти, за които притежава вътрешна информация, или относно финансови инструменти и компенсаторни инструменти, които са блокирани в ЦД, както и да дава поръчки относно сделки, представляващи прикрита покупка или продажба на финансови инструменти и компенсаторни инструменти.

Чл. 48.    Клиентът се задължава да изпълнява добросъвестно своите задължения. Той отговаря за автентичността на представените от него за продажба финансови инструменти, както и за достоверността на депозираните при ИП документи, които трябва да бъдат в необходимата форма. При констатиране на нередности по тях, те следва да бъдат заменени с нови. В случай, че това не стане и се стигне до невъзможност за реализиране на сделката, отношенията между страните се уреждат като виновно неизпълнение на задълженията по нея.

Чл. 49.    (изм., в сила от 01.02.2012 г.) Клиентът е длъжен незабавно да уведоми ИП за всички промени, свързани с правния му статут и с лицата, които имат представителна власт спрямо него, като предостави на ИП всички документи във връзка с промяната. ИП не носи отговорност за действия, предприети преди уведомлението по предходното изречение, в изпълнение на редовно подадени съгласно наличната към момента при ИП информация нареждания.

ОТЧЕТНОСТ И ТЕКУЩО ИНФОРМИРАНЕ ПРЕД КЛИЕНТИ

Чл. 50.    (1) (изм., в сила от 01.02.2012 г.)  В случаите, когато ИП сключва сделка за сметка на непрофесионален клиент, която не е в изпълнение на договор за управление на индивидуален портфейл, той изпраща на траен носител при първа възможност, но не по-късно от първия работен ден, следващ сключването на сделката, потвърждение за сключената сделка. Когато поръчката е изпълнена на части, инвестиционният посредник може да предостави на клиента информация за цената на всяка сделка или средна цена. Когато се представя средна цена, посредникът при поискване предоставя на непрофесионален клиент информация за цената на всяка сделка поотделно Ако потвърждението е прието от ИП чрез трето лице, уведомяването на клиента се извършва не по-късно от първия работен ден, следващ деня, в който инвестиционният посредник е получил потвърждението от третото лице.

(2) (предишен текст на чл. 49, ал. 2, изм., в сила от 01.02.2012 г.) Алинея първа не се прилага, ако потвърждението съдържа същата информация както потвърждението, което незабавно е изпратено на клиента от друго лице.

(3) (предишен текст на чл. 49, ал. 3, изм., в сила от 01.02.2012 г.) Когато сделката по ал. 1 е сключена за сметка на професионален клиент, ИП незабавно му предоставя на траен носител съществената информация за сключената сделка.

(4) (предишен текст на чл. 49, ал. 4, изм., в сила от 01.02.2012 г.) Ако сетълментът не бъде извършен на посочената дата или възникне друга промяна в информацията, съдържаща се в потвърждението, ИП уведомява клиента по подходящ начин до края на работния ден, в който посредникът е узнал за промяната.

(5) (предишен текст на чл. 49, ал. 5, изм., в сила от 01.02.2012 г.) Инвестиционният посредник предоставя на клиента при поискване информация за статуса на поръчката и за нейното изпълнение.

(6) (предишен текст на чл. 49, ал. 6, изм., в сила от 01.02.2012 г.) Посредникът има право да предоставя информацията по ал. 1, като използва стандартни кодове, при условие че представи на клиента обяснения на използваните кодове.

(7) (предишен текст на чл. 49, ал. 7, изм., в сила от 01.02.2012 г.) В случаите на подадени поръчки за непрофесионален клиент с предмет дялове или акции на предприятия за колективно инвестиране, които се изпълняват периодично, ИП предприема действията по ал. 1 или предоставя на клиента най-малко веднъж на 6 месеца информацията във връзка с тези сделки.

(8) (предишен текст на чл. 49, ал. 8, изм., в сила от 01.02.2012 г.) В случая когато ИП приема нареждания на клиенти чрез електронна система за търговия потвърждението, съответно информацията, се предоставят на клиента чрез електронната система.

Чл. 51.    (1)  (предишен текст на чл. 50, ал. 1, изм., в сила от 01.02.2012 г.) (1) Инвестиционният посредник, който предоставя на клиенти услугата управление на портфейл, предоставя на траен носител на всеки клиент периодичен отчет относно извършените за сметка на клиента дейности, свързани с управлението на портфейл, освен ако такъв се предоставя на клиента от трето лице.

(2) (предишен текст на чл. 50, ал. 2, изм., в сила от 01.02.2012 г.) Инвестиционният посредник предоставя отчет по ал. 1 на всеки шест месеца, когато е сключил договор с непрофесионален клиент, освен:

1.    1когато е направено искане от клиента да получава отчет на всеки три месеца;

2.    отчетът се представя един път на всеки 12 месеца;

3.    когато в договора между инвестиционния посредник и клиента се допуска ливъридж при управлението на портфейла - в този случай отчетът се представя най-малко веднъж месечно.

(3) (предишен текст на чл. 50, ал. 3, изм., в сила от 01.02.2012 г.) Клиентът има право да избере да получава отчет за всяка сключена сделка по управление на портфейла му след нейното сключване. В случаите по изречение първо инвестиционният посредник предоставя на клиента съществената информация за сделките на траен носител незабавно след тяхното сключване. В случаите, когато клиентът е непрофесионален, ИП му изпраща потвърждение за сделката, най-късно първия работен ден, следващ сключването на сделката, или ако ИП е получил потвърждението чрез трето лице - не по-късно от първия работен ден, следващ получаването на потвърждението. Изречение трето не се прилага, ако потвърждението съдържа същата информация както потвърждението, което е изпратено незабавно на клиента от друго лице.

(4) (предишен текст на чл. 50, ал. 4, изм., в сила от 01.02.2012 г.) Инвестиционният посредник уведомява непрофесионалния клиент, за чиято сметка управлява портфейл, когато има непокрити отворени позиции по условни сделки.

Чл. 52.    (предишен текст на чл. 51, изм., в сила от 01.02.2012 г.) В случаите, когато ИП извършва сделки във връзка с управление на портфейл за сметка на непрофесионален клиент или води сметки за такива клиенти, които включват непокрити позиции по сделки или прехвърляния, зависещи от бъдещи условни събития, инвестиционният посредник уведомява непрофесионалния клиент, когато загубите надхвърлят предварително определените по споразумение с клиента прагове. Уведомлението по изречение първо се извършва не по-късно от края на работния ден, в който тези прагове са надхвърлени, или когато това е станало в неработен ден - до края на следващия работен ден.

Чл. 53.    (предишен текст на чл. 52, изм., в сила от 01.02.2012 г.) Инвестиционният посредник уведомява клиента си при условия и по ред, определени в договора, когато за клиента възникне задължение по чл. 145 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа в резултат на извършени сделки с финансови инструменти за негова сметка, включително при управление на индивидуален портфейл от финансови инструменти и/или пари.

Чл. 54.    (доп., в сила от 12.01.2017 г.) Инвестиционният посредник, който държи пари или финансови инструменти на клиент, му предоставя на траен носител най-малко веднъж годишно отчет със следното съдържание, освен ако съдържанието на този отчет не е отразено в друг периодичен отчет до клиента: данни за финансовите инструменти или пари, държани от инвестиционния посредник за сметка на клиента към края на отчетния период; размера, до който клиентските финансови инструменти или пари са били предмет на сделка за финансиране на ценни книжа; размера на получените дивиденти или други плащания на клиента поради участието му в сделка за финансиране на ценни книжа, както и основата, на която са определени; заплатените от клиента такси и комисиони за съхранение, включително и заплатените на инвестиционния посредник. В случаите, когато по портфейла на клиента са сключени една или повече сделки, по които сетълментът не е приключил, информацията се посочва към деня на сетълмента.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Чл. 55.    (1) (предишен текст на чл. 53, ал. 1, изм., в сила от 01.02.2012 г.) Клиентът е длъжен да изплати на ИП възнаграждение за всяка сключена и изпълнена сделка при условия, размер, срок и по начин, уговорени в конкретния договор.

(2) (предишен текст на чл. 53, ал. 2, изм., в сила от 01.02.2012 г.) Когато размерът на възнаграждението не е уговорен, се дължи определения в Тарифата по чл. 14, ал. 2.

(3) (предишен текст на чл. 53, ал. 3, изм., в сила от 01.02.2012 г.) Когато ИП се задължи да отговаря лично за изпълнение на задълженията по сключената сделка, той има право и на отделно възнаграждение, което се уговаря писмено.

(4) (предишен текст на чл. 53, ал. 4, изм., в сила от 01.02.2012 г.) ИП има право на възнаграждение за събраните от него суми на клиента, което се уговаря отделно.

(5) (предишен текст на чл. 53, ал. 5, изм., в сила от 01.02.2012 г.) В случай на посредничество ИП има право на възнаграждение и от двете страни по сделката.

(6) (предишен текст на чл. 53, ал. 6, изм., в сила от 01.02.2012 г.) Възнаграждението се изплаща в 3 (три) дневен срок след изпълнението на сделката, освен ако страните уговорят друго.

(7) (предишен текст на чл. 53, ал. 7, изм., в сила от 01.02.2012 г.) Безкасовото плащане се смята за извършено в момента, в който е заверена банковата сметка на ИП.

НЕВЪЗМОЖНОСТ

Чл. 56.    (предишен текст на чл. 54, в сила от 01.02.2012 г.) Ако изпълнението на отделна сделка стане невъзможно по причини извън ИП, клиентът трябва да заплати на ИП направените от последния разноски и възнаграждение, съответно на извършената работа.

ТЪРГОВСКА ТАЙНА

Чл. 57.    (1) (предишен текст на чл. 55, ал. 1, изм., в сила от 01.02.2012 г.) При осъществяване на дейността си ИП е длъжен да пази търговските тайни на клиента включително информацията по чл. 17, ал. 1, както и неговия търговски престиж.

(2) (предишен текст на чл. 55, ал. 2, изм., с реш. от 09.03.2018г.) Членовете на управителните и контролните органи на ИП, неговите служители и всички лица, работещи за ИП, не могат да разгласяват, освен ако не са оправомощени за това, както и да ползват за облагодетелстване на себе си или на други лица факти и обстоятелства, засягащи наличностите и операциите по сметките за финансови инструменти и за пари на клиенти на инвестиционния посредник, както и всички други факти и обстоятелства, представляващи търговска тайна, които са узнали при изпълнение на служебните и професионалните си задължения. 

(3) (нова, в сила от 12.01.2017 г.) Освен на КФН, на заместник-председателя и на оправомощени длъжностни лица от администрацията на комисията, както и на регулирания пазар, на който е член - за целите на контролната им дейност и в рамките на заповедта за проверка, инвестиционният посредник може да дава сведения по ал. 2 само:

1.    със съгласието на своя клиент;

2.    по реда на дял втори, глава шестнадесета, раздел ІІІа от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, или

3.    по решение на съда, издадено при условията и по реда на ал. 4 и 5.

(4) Съдът може да постанови разкриване на сведенията по ал. 2 по искане на:

1.    прокурора - при наличие на данни за извършено престъпление;

2.    министъра на финансите или оправомощено от него длъжностно лице - в случаите на чл. 143, ал. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

3.    директора на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, когато:

а)    се представят доказателства, че проверяваното лице е осуетило извършването на ревизия или проверка или не води необходимата отчетност, както и ако в нея има съществени непълности;

б)    с акт на компетентен държавен орган е установено настъпването на случайно събитие, довело до унищожаване на отчетната документация на проверяваното лице;

4.    (Изм., с реш. от 09.03.2018г.) Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и на директорите на териториалните й дирекции;

5.    директора на Агенцията за държавна финансова инспекция, когато с акт на орган на агенцията е установено, че:

а)    ръководството на проверяваната организация или лице осуетява извършването на финансова инспекция;

б)    в проверяваната организация или лице не се води счетоводна отчетност или тя е непълна или недостоверна;

в)    има данни за липси или престъпления;

г)    е необходимо налагането на запори върху банкови сметки за обезпечаване на установени при финансова инспекция вземания;

д)    с акт на държавен орган е установено настъпването на случайно събитие, довело до унищожаване на отчетна документация на проверяваната организация или лице;

6.    директора на Агенция "Митници" и началниците на митниците, когато:

а)    с акт на митнически орган е установено, че проверяваното лице е осуетило извършването на митническа проверка или не води необходимата отчетност, както и ако тя е непълна или недостоверна;

б)    с акт на митнически орган е установено митническо нарушение;

в)    е необходимо налагането на запори върху банкови сметки за обезпечаване на установено от митнически орган вземане, събирано от него, както и за обезпечаване на глоби, законни лихви или други;

г)    с акт на държавен орган е установено настъпването на случайно събитие, довело до унищожаване на отчетната документация на проверявания от митническия орган обект;

7.     директора на Главна дирекция "Национална полиция" или директора на областна дирекция на Министерството на вътрешните работи - за целта на разследването по образувано наказателно производство;

8.    председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" или оправомощено от него длъжностно лице - когато това е необходимо за защита на националната сигурност;

9.    изпълнителния директор на Националната агенция за приходите или упълномощено от него длъжностно лице - в случаите по чл. 143е, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(5) Районният съдия се произнася по искането с мотивирано решение в закрито заседание не по-късно от 24 часа от постъпването му, като определя срока за разкриване на сведенията по ал. 2. Решението на съда не подлежи на обжалване.

(6) По писмено искане на директора на Националната следствена служба, на председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" или на главния секретар на Министерството на вътрешните работи инвестиционните посредници предоставят информация за наличностите и движението по сметките на дружествата с над 50 на сто държавно и/или общинско участие.

(7) При наличие на данни за организирана престъпна дейност или за изпиране на пари главният прокурор или оправомощен от него заместник може да поиска от инвестиционните посредници да предоставят сведенията по ал. 2.

РИСК,  УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА И ОТГОВОРНОСТ

Чл. 58.    (1) (предишен текст на чл. 56, ал. 1, изм., в сила от 01.02.2012 г.) Като страна по договора клиентът поема съзнателно и в пълен размер риска, свързан с реализацията на предоставените от него финансови инструменти. 

(2) (предишен текст на чл. 56, ал. 2, изм., в сила от 01.02.2012 г.) ИП се задължава изрично да предупреди клиента за съществуването на този риск, вероятния негов източник и възможността за реализиране на загуба за клиента вследствие на това. В изпълнение на това задължение на ИП и право на информация на клиента, последният подписва декларация, че е информиран за наличието на риск.

Чл. 59.    (1) (доп., в сила от 12.04.2016 г.; предишен текст на чл. 57, ал. 1, изм., в сила от 01.02.2012 г.) Управителният орган на инвестиционния посредник приема и прилага правила за оценка, организация и управление на риска, съобразени с извършваната от инвестиционния посредник дейност.

(2) (изм., в сила от 12.04.2016 г.) Управителният орган на ИП най-малко веднъж годишно преглежда и оценява правилата по ал. 1, като при непълноти и/или необходимост от подобряване на управлението на риска приема изменения и допълнения в правилата. Независимо от изискването по предходното изречение управителният орган приема изменения и допълнения в правилата по ал. 1 при констатиране на необходимост от това.

Чл. 60.    (1) (предишен текст на чл. 58, ал. 1, изм., в сила от 01.02.2012 г.) Ако ИП възложи сключването или изпълнението на възложената сделка с финансови инструменти на друго лице, той отговаря за действията на заместника като за свои.

(2) (предишен текст на чл. 58, ал. 2, изм., в сила от 01.02.2012 г.) ИП носи пълна отговорност по съхраняването на депозираните при него финансови инструменти, парични средства и придобитите резултати от сделките.

Чл. 61.    (1) (предишен текст на чл. 59, ал. 1, изм., в сила от 01.02.2012 г.) Страните носят отговорност за неизпълнението на конкретно договорно задължение по общия ред на ТЗ и ЗЗД.

(2) (предишен текст на чл. 59, ал. 2, изм., в сила от 01.02.2012 г.) При пълно виновно неизпълнение неизправната страна дължи неустойка в размер, фиксиран в конкретния договор.

(3) (предишен текст на чл. 59, ал. 3, изм., в сила от 01.02.2012 г.) При забава неизправната страна дължи неустойка в размер, фиксиран в конкретния договор.

(4) (предишен текст на чл. 59, ал. 4, изм., в сила от 01.02.2012 г.) Уредените в предходните алинеи неустойки не препятстват възможността за търсене на обезщетение за реално претърпени вреди и пропуснати ползи, надвишаващи размера на неустойката. 

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 62.    (1) (Изм., с реш. от 09.03.2018г.) Конфликт на интереси е ситуация, която възниква във връзка с предоставяне на инвестиционни и/или допълнителни услуги от ИП и може да накърни интереса на клиент. Конфликти могат да възникнат между:

а)    интересите на отделни клиенти на дружеството;

б)    интересите на клиентите и интересите на дружеството, включително лицата, които управляват дружеството, лицата, които работят по договор за него, обвързаните агенти или всяко лице, което пряко или косвено е свързано с инвестиционния посредник чрез отношение на контрол;

в)    интересите на различите отдели или служителите в дружеството.

(2) (предишен текст на чл. 60, ал. 2, изм., с реш. от  09.03.2018г.) ИП прилага ефективни процедури и мерки за третиране на конфликт на интереси, уредени в правилата по чл. 34, параграф 1 от Делегиран регламент 565/2017. 

(3) (Изм., с реш. от 09.03.2018г.) В случаите когато въпреки прилагането на правилата по чл. 34, параграф 1 от Делегиран регламент 565/2017 продължава да съществува риск за интересите на клиента ИП преди извършването на дейност за сметка на клиент, във връзка с която е налице конфликт на интереси, предоставя на клиента на траен носител информация относно конфликта на интереси, която е достатъчна в съответствие с характеристиките на клиента същият да вземе информирано решение относно инвестиционната или допълнителната услуга, във връзка с която възниква конфликт на интереси.

(4) (предишен текст на чл. 60, ал. 4, изм., в сила от 01.02.2012 г.) ИП съхранява и актуализира информация за видовете инвестиционни или допълнителни услуги или инвестиционни дейности, извършвани от ИП или за негова сметка, при които възниква или може да възникне в процеса на осъществяване на услугата или дейността конфликт на интереси, който води до съществено накърняване на интереса на клиент или клиенти на инвестиционния посредник.

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА

Чл. 63.    (1) (предишен текст на чл. 61, ал. 1, изм., в сила от 01.02.2012 г.) ИП приема и прилага в дейността си правила за мерките срещу изпирането на пари.

(2) (предишен текст на чл. 61, ал. 2, изм., в сила от 01.02.2012 г.) ИП отказва да сключи договор с клиента, както и отказва изпълнението на сделка включително едностранно прекратява договора с клиент, ако това би довело до неизпълнение на изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма на актовете по прилагането им, като незабавно информира съответните органи. В този случай ИП не носи отговорност за вреди, причинени от забавянето или неизвършването на сделката.

ПРОМЕНИ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРНИТЕ ОТНОШЕНИЯ

Чл. 64.    (1) (предишен текст на чл. 62, ал. 1, изм., в сила от 01.02.2012 г.) Всяка промяна на договорните отношения следва да се извърши с изрично писмено съгласие на страните под формата на анекс или допълнително споразумение и влиза в сила от момента на неговото подписване от двете страни.

(2) (предишен текст на чл. 62, ал. 2, изм., в сила от 01.02.2012 г.) Нито една от страните не може да прехвърли правата си по този договор на трето лице, освен след получаване на писмено съгласие на другата страна.

(3) (предишен текст на чл. 62, ал. 3, изм., в сила от 01.02.2012 г.) Договорните отношения се прекратяват:

1.    с изтичане на срока на действие на съответния договор;

2.    предсрочно - по взаимно съгласие на двете страни;

3.    при смърт или поставяне под запрещение на клиента - физическо лице; 

4.    при прекратяване на юридическо лице - страна по договора;

5.    с писмено предизвестие, направено в едномесечен срок от всяка една от страните;

6.    при отнемане на лиценза за извършване на дейност на ИП; 

7.    на други основания, предвидени в закона.

(4) (предишен текст на чл. 62, ал. 4, изм., в сила от 01.02.2012 г.) Клиентът има право да оттегли поръчката си по свое усмотрение най-късно до момента на сключването на сделка в нейно изпълнение, като клиентът заплаща на ИП направените разходи. В останалите случаи клиентът е задължен относно всички сделки, които ИП е сключил за негова сметка. 

(5) (предишен текст на чл. 62, ал. 5, изм., в сила от 01.02.2012 г.) Освен в предвидените в тези ОУ случаи ИП няма право да се откаже от изпълнението на приета поръчка, освен при прекратяване на договора поради неизпълнение от страна на клиента. В последния случай ИП незабавно уведомява клиента за своя отказ и има право на комисионно възнаграждение и обезщетение за направените разходи.

(6) (предишен текст на чл. 62, ал. 6, изм., в сила от 01.02.2012 г.) В случай на прекратяване на договорните отношения всяка от страните е длъжна да се отчете на другата страна и да й предаде всичко, което е получила във връзка с извършването на сделката в седемдневен срок.

(7) (предишен текст на чл. 62, ал. 7, изм., в сила от 01.02.2012 г.) Редът за прекратяване на договорните отношения се урежда в конкретните договори и не може да противоречи на императивни законови разпоредби.

Чл. 65.    (предишен текст на чл. 63, изм., в сила от 01.02.2012 г.) При прекратяване на договорните отношения между клиента и ИП и при условие, че финансовите инструменти на клиента се водят по клиентска подсметка към ИП в „Централен депозитар” АД, клиентът има право в едномесечен срок, считано от датата на прекратяване на договора, да посочи друг член на депозитарната институция, по подсметка на когото да бъдат прехвърлени финансовите инструменти. В противен случай в срок до един месец ИП има право да прехвърли финансовите инструменти по лична сметка на клиента, включително чрез откриване на нова сметка, по ред, определен в правилника на „Централен депозитар” АД и да удържи дължимите такси и комисиони.

Чл. 66.    (1) (предишен текст на чл. 64, ал. 1, изм., в сила от 01.02.2012 г.) Промените в ОУ и Тарифата имат сила за клиента по заварен договор, само ако му е било съобщено, което той е удостоверил и писмено е заявил в дадения му писмено достатъчен срок, че ги приема.

(2) (предишен текст на чл. 64, ал. 2, изм., в сила от 01.02.2012 г.) Промените в ОУ се приемат от Съвета на директорите на ИП и подлежат на одобрение от заместник-председателя на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”.

(3) (нова, в сила от 12.04.2016 г.) Инвестиционният посредник е длъжен да публикува на видно място на интернет страницата си всяко изменение и допълнение на общите условия и/или тарифата, съдържащи информация за датата на приемането им и датата на влизане в сила. Публикуването на общите условия се извършва в срок не по-кратък от един месец преди влизането на измененията и допълненията в сила. Инвестиционният посредник включва в договора си по чл. 24, ал. 1 информация за реда и начина за приемане на изменения и допълнения в приложимите към него общи условия и/или тарифа.

УВЕДОМЛЕНИЯ

Чл. 67.    (1) (предишен текст на чл. 65, ал. 1, изм., в сила от 01.02.2012 г.) Всички уведомления между страните се извършват в писмена форма или по електронен път на адресите на клиента и ИП, посочени в конкретния договор.

(2) (предишен текст на чл. 65, ал. 2, изм., в сила от 01.02.2012 г.) Уведомленията, които не са направени във формата по ал. 1 или не са изпратени на посочения от страната по договора адрес, нямат сила.

СПОРОВЕ

Чл. 68.    (предишен текст на чл. 66, изм., в сила от 01.02.2012 г.) При възникнали спорове между ИП и клиента във връзка с изпълнението на договора, те следва да се уреждат по взаимно съгласие. В случай, че спорът не може да бъде разрешен, той се отнася до компетентния съд.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 69.    (предишен текст на чл. 67, изм., в сила от 01.02.2012 г.) За неуредените от настоящите ОУ случаи се прилага българското търговско и гражданско право.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. В случай, че се установи, че някое от тези ОУ или което и да е друго специално условие по договора, сключен между ИП и клиента, противоречи на императивни законови разпоредби, то разпоредбите на нормативните актове имат задължителна сила.

§ 2. (Изм., с реш. от 09.03.2018г.) (1) Тези ОУ, приложими към договорите с клиенти при извършване на сделки с финансови инструменти, предмет на ЗПФИ, са приети на заседание на Съвета на директорите на “Ленно Глобъл Адвайзъри” АД с последно изменение и допълнение съгласно протокол от 09.03.2018 г., в съответствие с изискванията на Закона за пазарите на финансови инструменти, Делегиран регламент 565/2017 и Наредба №38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници на Комисията за финансов надзор. Тези ОУ отменят всички предходни ОУ, които “Ленно Глобъл Адвайзъри” АД е прилагало към договорите с клиенти. 

(2) В съответствие с чл. 22, ал. 5 от Наредба №38, тези ОУ с последно изменение и допълнение съгласно протокол от 09.03.2018 г. влизат в сила за нови клиенти на ИП, които сключват договор с ИП след 09.03.2018 г., и които са удостоверили, че са запознати с ОУ и ги приемат - считано от датата на приемането им и изразяването на съгласието на клиента в договора, че е запознат с ОУ и ги приема. 

(3) В съответствие с чл. 22, ал. 6 от Наредба №38, тези ОУ с последно изменение и допълнение съгласно протокол от 09.03.2018 г. влизат в сила за заварени към 09.03.2018 г. клиенти след изтичане на 1 месец от по-късната от двете дати: от публикуването им на интернет страницата на ИП, съответно от уведомлението за приемането им до всеки клиент съгласно предвиденото в действащия договор с клиента. При несъгласие с тези ОУ заварените клиенти имат право да прекратят договора без предизвестие преди влизане в сила на ОУ, без да носят отговорност за неустойки и разноски, с изключение на разноските, свързани с притежаваните от тях активи. При прекратяване на договора по реда на предходното изречение ИП урежда отношенията си с клиента в 7-дневен срок от получаване на изявлението за прекратяване.

(4) Независимо от предвиденото в ал. 2 и 3, за влизането в сила на тези ОУ се прилагат императивните разпоредби на ЗПФИ и актовете по прилагането му, които имат приоритет в случай на противоречие между тях и предвиденото в предходните алинеи.

Свалете файла в PDF.

Търгувайте отговорно: ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 73.08% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.

Lenno App is here!

Пенке, 😎
свали приложението.

С него ще имаш достъп до кредити, инвестиции, застраховки, карти, а скоро и разплащания.