Правна информация

Условия за прилагане на планове

1. Увод

1.1. Ленно Глобъл Адвайзъри ЕАД е лицензиран Инвестиционен посредник, регулиран съгласно Директива 2014/65/ЕС (MIFID II). Дружеството е лицензирано и регулирано от Комисията за финансов надзор (КФН) под регистрационен номер РГ-03-188, наричано по-долу за краткост „ИП“. В отношенията си с Клиента, ИП се ръководи от Приложимото Законодателство.

1.2. Този документ представлява Условия за прилагане на Планове предлагани от ИП във връзка с приложимите такси и комисионни за сметка на Клиента по Договор за предоставяне на инвестиционни услуги чрез Платформа за търговия (наричан по долу „Договор“) и се наричат по-долу „Условия“.

1.3. Тези Условия са правно обвързващи за ИП и Клиента и затова е важно да бъдат прочетени внимателно. Ако в Условията има нещо, което Клиентът не разбира, той следва да се свърже с ИП възможно най-бързо или да потърси независима консултация.

1.4. Условията са в сила за всички Клиенти на ИП с действащ Договор. Тези Условия са безсрочни и ще бъдат в сила за ИП и Клиента докато не бъде прекратен Договора.

1.5. За целите на тези Условия позоваването на определен член се смята за позоваване на съответния член от настоящите Условия. Позоваването на условия се смята за позоваване на тези Условия, както същите са изменяни, допълвани и подновявани или правата по тях са били прехвърляни до този момент.

2. Определения и тълкуване

2.1. Освен ако в тези Условия не е посочено друго, дефинираните термини ще имат същото значение, каквото е посочено в Договора и съответните приложения към него.

2.2. В Условията следните думи и фрази, освен ако контекстът не изисква друго, имат следните значения и могат да се използват в единствено или множествено число, както е подходящо:

„Стандарт“ означава План, който се прилага по подразбиране за всички Клиенти. Параметрите на Плана са стандартните условия описани на Уеб сайта и Платформата за търговия.

„Premium” означава План, който се прилага при изрична заявка от Клиента съгласно Условията. Параметрите на Плана са посочени на Уеб сайта на https://lenno.com/bg/accounts и са видни в Платформата за търговия, само след като този План е активиран за Клиента.

„Infinity” означава План, който се прилага при изрична заявка от Клиента съгласно Условията. Параметрите на Плана са посочени на Уеб сайта на https://lenno.com/bg/accounts и са видни в Платформата за търговия, само след като този План е активиран за Клиента.

„Страна“ означава ИП или Клиента, а „Страни“ означава ИП и Клиента заедно.

„Цена“ означава месечната или годишна такса, която Клиентът дължи за ползване на План Premium или Infinity. Цената за всеки План е посочена по всяко време с информацията за Плана на Уебсайта на https://lenno.com/bg/accounts.

3.    Общи положения

3.1. ИП предлага следните Планове

i. Стандарт
ii. Premium
iii. Infinity

3.2. По подразбиране ИП прилага План Стандарт за всички Клиенти. Всички условия посочени в Уеб сайта или Платформата за търговия (с изключение на самите Планове) представляват стандартни условия за План Стандарт. План Premium и Infinity предоставят специални условия посочени за Плана, които модифицират страндартните. За всички други параметри, които не са модифицирани изрично в План Premium и Infinity, се прилагат стандартните условия. С цел избягване на всякакво съмнение в случай, че за Клиентът се прилага План Premium или Infinity, Клиентът потвърждава и разбира, че посочените в Плана условия са с приоритет над всички стандартни условия посочени в Уеб сайта.

3.3. Клиентът има право да заяви План различен от Стандарт, като следва инструкциите посочени на Уеб сайта или Уеб сайта с ограничен достъп.

3.4. ИП предоставя избрания План на Клиента след като е заплатена цената за него и при условия, че Сметката на Клиента е активирана съгласно чл. 34.3 от Договора.

3.5. ИП може по всяко време да промени параметрите на всеки План или Условията. За Клиентите, които не използват План Premium или Infinity, промяната влиза в сила с публикуването й на Уеб сайта. За Клиентите, които вече използват План Premium или Infinity промяната влиза в сила с едномесечно предизвестие. Срока на предизвестието започва да тече от публикуването на промяната на Уеб сайта. В срока на предизвестието тези Клиенти имат право да не приемат промените с изрично изявление, като в този случай, промените няма да се прилагат за тях. В противен случай промените влизат в сила след изтичане на едномесечното предизвестие.

4. Избор на план

4.1.
При сключване на Договор за предоставяне на инвестиционни услуги чрез Платформа за търговия, Клиентът автоматично се ползва от условията на план Стандарт. Клиентът може по собствена инициатива да поиска промяна на текущия план по всяко време, като подаде искане за промяна на план чрез Уеб сайта или Уеб сайта с ограничен достъп или писмено искане по бланка предоставена от ИП. С искането Клиентът задължително избира начинът за плащане на Цената за Плана – чрез месечни или годишни вноски.

4.2. Разглеждането на искането за промяна на Плана се разглежда в срок до 3 работни дни от получаване на искането за промяна. В случай, че Клиентът не получи отговор в срок и Плана не се промени съгласно искането, Клиентът се съгласява, че е получил мълчалив отказ. Въпреки, че ИП ще положи всички усилия да даде обратна връзка за причините за отказ, ИП не е длъжно да прави това.

4.3. По всяко време преди разглеждане на искането, Клиентът може да се откаже от него. В този случай се приема, че искане не е правено.

4.4. По всяко време преди разглеждане на искането, Клиентът може да направи ново искане. В този случай се разглежда само последното искане и се приема, че исканията преди него не са отменени.

5. Срокове, цена и преминаване към различен план

5.1.
Минималният срок на Плановете e 12 месеца. След изтичане на този срок Планът се подновява автоматично за нови 12 месеца. 

5.2. По всяко време Клиентът може да се откаже от Плана без предизвестие, като подаде искане за преминаване към друг план. В този случай при разглеждане на искането се прилагат сроковете по Раздел 4 Избор на план. По всяко време Клиентът може да премине към по-висок План в случай, че заплати Цената за него. По всяко време Клиентът може да заяви преминаване към по-нисък план, като при месечни вноски преминаването се извършва след изтичане на календарния месец, за който вече е платено, а при годишни вноски след изтичане на годишния период, за която е платено. С цел избягване на всякакво съмнение изплатени вноски не подлежат на връщане.

5.3. Цената за всеки План се заплаща от Клиента на ИП чрез дебитиране на Сметката на Клиента. В тази връзка Клиентът разбира и потвърждава, че по всяко време следва да подържа положително салдо по съответната Сметка, достатъчно за плащане на съответните вноски за приложимия План. ИП има право да прихваща свои вземания срещу Клиента с паричните средства, които ИП държи в полза на Клиента.

5.4. Цената за План се заплаща чрез месечни или годишни вноски.

(a)
При месечни вноски Цената за следващ календарен месец се заплаща в последния работен ден на предходния календарен месец. В случай на преминаване към различен План, Цената за оставащите дни от текущия календарен месец се заплаща при одобрение на искането в размер изчислен пропорционално на оставащия брой дни до края на календарния месец.

(б) При годишни вноски Цената за предстоящия годишен период до съответната дата на следващата година се заплаща на съответната дата на одобрение или подновяване на Плана.

5.5.    При преминаване към по-висок План.

(a) Преминаването към по-висок план се извършва веднага след одобрение;

(б) При месечни вноски Клиентът заплаща Цена за новия План в размер, изчислен пропорционално на оставащия брой дни до края на текущия календарен месец, намалена с неизползваната част от платената Цената на предходния План в размер изчислен пропорционално на оставащия брой дни до края на месеца.

(в) При годишни вноски Клиентът заплаща Цена за новия План в пълен размер, намалена с неизползваната част от платената Цена за предходния План в размер, изчислен пропорционално на оставащия брой дни до края на годишния период на предходния план.

5.6. В случай, че Клиентът няма достатъчно положително салдо по своята Сметка достатъчно за плащане на съответните вноски за приложимия План, ИП служебно прекратява Плана, като Сметката преминава към План Стандарт.

5.7. По всяко време ИП има право служебно да промени приложимия към Сметка План или да откаже искане за преминаване към друг План по своя преценка и без предизвестие. В този случай ИП дължи възстановяване на платената Цена за Плана в размер изчислен пропорционално на оставащия брой дни.

6. Предупреждение

6.1. По смисъла на Условията Цената за всеки План се заплаща от Клиента на ИП чрез дебитиране на Сметката на Клиента. Това означава, че на датата на падеж на вноска за избран План балансът на съответната Сметка на Клиента ще се намали със съответната Цена за този План. Това може да се отрази на Отворените позиция и предоставения Марджин и в някой случаи може да предизвика автоматично затваряне на Отворени позиции.

6.2. Клиентът е длъжен сам да следи за рисковете по предходната точка, както и всички други рискове, които възникват от Условията.

Търгувайте отговорно: ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 73.08% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.

Lenno App is here!

Пенке, 😎
свали приложението.

С него ще имаш достъп до кредити, инвестиции, застраховки, карти, а скоро и разплащания.