Правна информация

Правила и критерии за класификация на клиентите

Настоящите правила имат за цел да посочат критериите, въз основа на които ще бъдат квалифицирани клиентите на инвестиционния посредник.

Приложими нормативни актове: 

1)    Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС; 

2)    Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 на Комисията от 25 април 2016 година за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на организационните изисквания и условията за извършване на дейност от инвестиционните посредници и за даването на определения за целите на посочената директива;

3)    Закон за пазарите на финансови инструменти. 

1.    За професионален клиент може да бъде приет клиент, който притежава опит, знания и умения, за да взема самостоятелно инвестиционни решения и правилно да оценява рисковете, свързани с инвестирането. ИП “Ленно Глобъл Адвайзъри” АД класифицира като професионални клиенти по отношение на всички инвестиционни услуги, инвестиционни дейности и финансови инструменти, клиентите, които отговарят на изискванията съгласно Директива 2014/65/ЕС, а именно: 

1.1.    Лица, за които се изисква издаването на разрешение за извършването на дейност на финансовите пазари или чиято дейност на тези пазари е регулирана по друг начин от националното законодателство на държава членка, независимо от това дали е съобразено с директива на Съюза, както и лица, получили разрешение за извършване на тези дейности или по друг начин регулирани от законодателството на трета държава, както следва:

а)    кредитни институции;

б)    инвестиционни посредници;

в)    други институции, които подлежат на лицензиране или се регулират по друг начин;

г)    застрахователни дружества;

д)    предприятия за колективно инвестиране и техните управляващи дружества;

е)    пенсионни фондове и пенсионноосигурителните дружества;

ж)    лица, които търгуват по занятие за собствена сметка със стоки или деривативни финансови инструменти върху стоки;

з)    местни дружества;

и)    други институционални инвеститори.

1.2.    Големи предприятия, които отговарят поне на две от следните условия:

а)    балансово число - най-малко левовата равностойност на 20 000 000 евро;

б)    чист оборот - най-малко левовата равностойност на 40 000 000 евро;

в)    собствени средства - най-малко левовата равностойност на 2 000 000 евро.

1.3.    Национални и регионални органи на държавната власт, държавни органи, които участват в управлението на държавния дълг, централни банки, международни и наднационални институции като Световната банка, Международният валутен фонд, Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка и други подобни международни организации.

1.4.    Други институционални инвеститори, чиято основна дейност е инвестиране във финансови инструменти, включително лица, които извършват секюритизация на активи или други финансови транзакции.

2.    ИП “Ленно Глобъл Адвайзъри” АД уведомява професионалния клиент по предходната т. 1, преди началото на предоставяне на инвестиционни услуги, че въз основа на получената от клиента информация той се смята за професионален клиент и по отношение на него ще се прилагат правилата за професионалните клиенти, освен ако инвестиционният посредник и клиентът не уговорят друго.

3.    ИП “Ленно Глобъл Адвайзъри” АД осигурява възможност за своите професионални клиенти да се ползват от по-висока степен на защита, която се предоставя на непрофесионалните клиенти:

3.1.    Инвестиционният посредник уведомява професионалния клиент, че има право да поиска промяна в условията на договора с цел осигуряване по-висока степен на защита за клиента.

3.2.    ИП “Ленно Глобъл Адвайзъри” АД осигурява по-висока степен на защита за клиент по т. 1 по негово искане, когато клиентът прецени, че не може правилно да оцени и управлява рисковете, свързани с инвестирането във финансови инструменти.

3.3.    По-високата степен на защита се предоставя въз основа на писмено споразумение между инвестиционния посредник и клиента по т. 1, в което изрично се посочват конкретните услуги, дейности, сделки, финансови инструменти или други финансови продукти, във връзка с които на клиента ще се осигурява по-висока степен на защита.

3.4.    По-високата степен на защита осигурява на клиента по т. 1, че няма да се смята за професионален клиент за целите на приложимия режим към дейността на инвестиционния посредник.

3.5.    “Осигуряване на по-висока степен на защита” означава ИП “Ленно Глобъл Адвайзъри” АД да извърши честно, справедливо и като професионалист всички необходими по закон действия в съответствие с най-добрите интереси на своите клиенти, включително, но не само:

•    действия по отношение на изпълнение на нарежданията;
•    предоставяне на необходимата, съгласно закона и наредбата за изискванията към дейността на инвестиционните посредници информация;
•    описание на финансовите инструменти и рисковете, свързани с тях;
•    действия при преценката за подходяща инвестиционна услуга;
•    предоставяне на данни за гаранцията, когато такава е налице;
•    предоставяне на необходимата, съгласно закона информация относно проспектите;
•    предоставяне на съгласие от страна на клиента в случаите, предвидени в закона;
•    действия по изпращане на предвидените в закона потвърждения и отчети.

4.    Клиентите, извън тези по т. 1, включително организации от публичния сектор, местни държавни органи, общините и частните индивидуални инвеститори, могат да поискат спрямо тях да не се прилагат правилата за извършване на дейност от ИП “Ленно Глобъл Адвайзъри” АД, които осигуряват по-висока степен на защита за клиентите.

4.1.    ИП “Ленно Глобъл Адвайзъри” АД може да третира клиент по т. 4 като професионален клиент, ако са налице критериите по т. 1 на раздел II от Приложение 1 към § 1, т. 10 от Допълнителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти, а именно:  

4.1.1.    Идентификационни критерии:

Клиентите по т. 4 трябва да отговарят най-малко на два от следните критерия:

а)    през последната година лицето е сключвало средно за тримесечие по 10 сделки със значителен обем на съответен пазар;

б)    стойността на инвестиционния портфейл на лицето, който включва финансови инструменти и парични депозити, е повече от левовата равностойност на 500 000 евро;

в)    лицето работи или е работило във финансовия сектор не по-малко от една година на длъжност, която изисква познания относно съответните сделки или услуги.
и е спазена процедурата по т. 2 на раздел II от Приложение 1 към § 1, т. 10 от Допълнителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти, а именно:  

4.2.    Клиентите по т. 4 могат да поискат да бъдат третирани като професионални клиенти при спазване на следната процедура:

а)    клиентите трябва да поискат писмено пред инвестиционния посредник да бъдат третирани като професионални клиенти общо или във връзка с определени инвестиционни услуги или сделки или с определен вид сделки, или инвестиционен продукт;

б)    инвестиционният посредник е длъжен да предупреди в писмен вид клиента, че той няма да се ползва от съответната защита при предоставянето на услуги и извършването на дейности от инвестиционния посредник, както и от правото да бъде компенсиран от Фонда за компенсиране на инвеститорите във финансови инструменти;

в)    клиентът трябва да декларира, че е уведомен за последиците по буква "б";

г)    преди да вземе решение клиентът по т. 4 да бъде третиран като професионален клиент, инвестиционният посредник трябва да предприеме необходимите действия, за да е сигурен, че клиентът отговаря на изискванията на т. 4.1.1.

4.3.    Инвестиционният посредник може да третира клиентите, извън тези по т .1, включително организации от публичния сектор, местни държавни органи, общините и частните индивидуални инвеститори като професионален клиент, ако са налице критериите по т. 1 и е спазена процедурата по т. 4.2. За клиент, за който са изпълнени условията по изречение първо, не се смята, че притежава знанията и опита на клиентите по раздел I от приложението.

4.4.    Инвестиционният посредник не прилага съответните правила, които осигуряват по-висока степен на защита за клиентите, само ако въз основа на оценката му за опита, уменията и знанията на клиента може да направи обосновано заключение, че съобразно характера на сделките или услугите, които клиентът възнамерява да ползва или да сключва, клиентът може да взема самостоятелни инвестиционни решения и да преценява рисковете, свързани с тях. Оценката по предходното изречение може да се извършва съгласно условията и реда за оценка, предвидени за лицата, които управляват и представляват клиента или които имат право да извършват съответните сделки от негово име и за негова сметка.

4.5.    Клиентите на инвестиционния посредник, определени като професионални съгласно т. 4, са длъжни да уведомяват инвестиционния посредник за всяка промяна в данните, послужили като основание за определянето им като професионални клиенти

4.6.    В случаите, когато инвестиционният посредник в хода на извършваната от него дейност установи, че клиент, определен като професионален съгласно т. 4, е престанал да отговаря на условията по т. 4.1.1., при които е определен като професионален клиент, инвестиционният посредник предприема необходимите мерки за прилагане на по-високата степен на защита по отношение на този клиент. 

5.    ИП “Ленно Глобъл Адвайзъри” АД смята за непрофесионални клиенти по отношение на всички инвестиционни услуги, инвестиционни дейности и финансови инструменти, клиентите, които не отговарят на изискванията за професионален клиент по т. 1 от настоящите Процедури и политики.

6.    ИП “Ленно Глобъл Адвайзъри” АД уведомява всички свои клиенти за условията и критериите, по които ги определя като професионални или непрофесионални, както и за обстоятелствата, при които могат да бъдат определени като приемлива насрещна страна. Клиентите се уведомяват на траен носител и за правото им да поискат да бъдат определени по различен начин и за ограниченията на тяхната защита при определянето им по друг начин.

6.1.    По смисъла на чл. 89, ал. 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти "приемлива насрещна страна" означава инвестиционен посредник, кредитна институция, застрахователно дружество, колективна инвестиционна схема, управляващо дружество, пенсионен фонд, пенсионноосигурително дружество, други финансови институции, които имат лиценз или са регулирани от законодателството на Европейския съюз и на държавите членки, националните правителства, държавни органи, които управляват държавен дълг, централни банки и международни институции, както и такива субекти от трети държави, спрямо които се прилагат изисквания, еквивалентни на изискванията на законодателството на Европейския съюз. За приемливи насрещни страни могат да се считат и други лица, които отговарят на определените с чл. 71 от Делегиран регламент (ЕС) 565/2017 изисквания, включително лица от трети държави.

6.2.    ИП “Ленно Глобъл Адвайзъри” АД по собствена инициатива или по искане на клиента може:

6.2.1.    да определи като професионален или непрофесионален клиент, който в други случаи би бил определен като приемлива насрещна страна по смисъла на чл. 89, ал. 2 от ЗПФИ;

6.2.2.    да определи като непрофесионален клиент, който се счита за професионален клиент по смисъла на т. 1 от настоящите Процедури и политики.

6.3.    Когато лице, определено като приемлива насрещна страна, поиска да не бъде третирано като такава и инвестиционният посредник се съгласи, това лице ще се третира като професионален клиент, освен ако изрично не е поискало да бъде третирано като непрофесионален клиент.

6.4.    В случаите, когато приемлива насрещна страна изрично поиска третиране като непрофесионален клиент, инвестиционният посредник третира приемливата насрещна страна като непрофесионален клиент, прилагайки разпоредбите по отношение на исканията за третиране като непрофесионален клиент, се прилагат съответно т. 3.1. – т. 3.4. от настоящите Процедури и политики.

6.5.    Когато клиент поиска третиране като приемлива насрещна страна в съответствие с чл. 71 параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 565/2017, се прилага следната процедура: 

а)    инвестиционният посредник предоставя на клиента ясно писмено предупреждение относно последствията за клиента от такова искане, включително видовете защита, които клиентът може да загуби; 

б)    клиентът потвърждава писмено искането за третиране като приемлива насрещна страна или като цяло, или по отношение на една или повече инвестиционни услуги или сделка, или видове сделки или продукти, както и това, че разбира последиците от загубата на защита в резултат на искането.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. „Клиент" е физическо или юридическо лице, на което инвестиционен посредник предоставя инвестиционни или допълнителни услуги.

§ 2. "Професионален клиент" е клиент, който притежава опит, знания и умения, за да взема самостоятелно инвестиционни решения и правилно да оценява рисковете, свързани с инвестирането, и който отговаря на критериите съгласно приложението.

§ 3. "Непрофесионален клиент" е клиент, който не отговаря на изискванията за професионален клиент.

§ 4. "Приемлива насрещна страна" означава инвестиционен посредник, кредитна институция, застрахователно дружество, колективна инвестиционна схема, управляващо дружество, пенсионен фонд, пенсионноосигурително дружество, други финансови институции, които имат лиценз или са регулирани от законодателството на Европейския съюз и на държавите членки, националните правителства, държавни органи, които управляват държавен дълг, централни банки и международни институции, както и такива субекти от трети държави, спрямо които се прилагат изисквания, еквивалентни на изискванията на законодателството на Европейския съюз. За приемливи насрещни страни могат да се считат и други лица, които отговарят на определените с чл. 71 от Делегиран регламент (ЕС) 565/2017 изисквания, включително лица от трети държави. 
Настоящите Процедури и политики са разработени в съответствие с изискванията на чл. 37, ал. 6 от Закона за пазарите на финансови инструменти и Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници и са приети на заседание на Съвета на директорите на ИП “Ленно Глобъл Адвайзъри” АД с протокол от 10.12.2007 г.; утвърдени с протокол от 12.01.2009 г.; преразгледани и утвърдени с протокол от 27.01.2010 г.; утвърдени на заседание на Съвета на директорите с протокол от 20.01.2011 г.; утвърдени на заседание на Съвета на директорите с протокол от 31.01.2012 г., в сила от 01.02.2012 г.; утвърдени на заседание на Съвета на директорите с протокол от 29.01.2013 г., в сила от 01.02.2013 г.; утвърдени на заседание на Съвета на директорите с протокол от 30.01.2014 г., в сила от 01.02.2014 г.; преразгледана и утвърдена на заседание на Съвета на директорите с протокол от 29.01.2015 г., в сила от 01.02.2015 г.; преразгледана и допълнена на заседание на Съвета на директорите с протокол от 12.04.2016 г., в сила от 12.04.2016 г.; преразгледани и допълнени на заседание на Съвета на директорите с протокол от 13.01.2017 г., в сила от 16.01.2017 г., последно изменени на заседание на Съвета на директорите с протокол от 15.03.2018 г.

Свалете файла в PDF.

Търгувайте отговорно: ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 79.17% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.

Lenno App is here!

Пенке, 😎
свали приложението.

С него ще имаш достъп до кредити, инвестиции, застраховки, карти, а скоро и разплащания.