Правна информация

Политика за поверителност и защита на личните данни (GDPR)

ВЪВЕДЕНИЕ

Ленно Глобъл Адвайзъри ЕАД, зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни. Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни (наричана по-долу „Политика за поверителност“) е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни и влиза в сила считано от 13.06.2019 г.

Настоящата Политика за поверителност регулира обработването на лични данни на физически лица или представители на юридически лица на клиенти или потенциални такива, както и потребители на Платформата, във връзка с услугите, предоставяни от Ленно Глобъл Адвайзъри ЕАД, включително предоставяни чрез и достъпни на Платформата.

Платформата означава заедно и поотделно интернет страницата на адрес www.lenno.com, мобилното приложение „Lenno”, както и всички други платформи чрез, които се презентират, предлагат и/или предоставят услуги на Ленно.

Ленно означава всички дружества от групата под едноименния бранд, включително, но не ограничени до Lenno Limited, компания, регистрирана в Англия и Уелс под номер 12008730 с адресът на управение 64 New Cavendish Street, London, United Kingdom, W1G 8TB; Ленно АД, компания, регистрирана в България с ЕИК 203217465, с адресът на управление бул. Мария Луиза 2, етаж 5, София 1000, България; Ленно Глобъл Адвайзъри ЕАД, компания регистрирана в България с ЕИК 103277217, с адресът на управление бул. Мария Луиза 2, етаж 5, София 1000, България; Lenno Iberia S.L., компания, регистрирана в Испания под номер B88146451, с адресът на управление Centro de Negocios, Calle Lagasca, número 95, 28006 Madrid, Spain; Ленно Инс ЕООД, компания, регистрирана в България с ЕИК 148129760, с адресът на управление бул. Мария Луиза 2, етаж 5, София 1000, България.  

Настоящата Политика за поверителност, заедно с Политиката за Бисквитки на Уеб сайта, определя правилата, които Ленно Глобъл Адвайзъри ЕАД ще спазва при обработване на лични данни, които събираме от вас или за вас, или които вие ни предоставяте.

Моля, прочетете внимателно тази Политика преди да използвате Платформата или да предоставите Личните си данни, независимо дали по електронен път или на хартия, тъй като с предоставянето на Личните си данни вие се съгласявате с нейните условия. Ако не желаете Ленно Глобъл Адвайзъри ЕАД да обработва личните ви данни по начина, описан в настоящата Политика за поверителност, моля не ги предоставяйте. Предоставянето на лични данни от ваша страна е доброволно, с оглед използването на предоставяните от Ленно Глобъл Адвайзъри ЕАД услуги, използването на Платформата и/или достъп до нея, кандидатстване за работа и други. Моля да имате предвид, че Ленно Глобъл Адвайзъри ЕАД няма да може да ви предостави услугите, които сте поискали, ако не предоставите нужната информация. Моля също така да имате предвид, че в определени случаи вашето съгласие за обработване на лични данни може да не е необходимо, ако Ленно Глобъл Адвайзъри ЕАД разполага с друго правно основание, напр. изпълнение на нормативно установени задължения.

КОЙ ОБРАБОТВА И НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Ленно Глобъл Адвайзъри ЕАД, е еднолично акционерно дружество, учредено съгласно законите на Република България и вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК 103277217. Ленно Глобъл Адвайзъри ЕАД е Инвестиционен посредник съгласно Директива 2014/65/ЕС (MIFID II), лицензиран и регулиран от Комисията за финансов надзор (КФН) под регистрационен номер RG-03-188. Ленно Глобъл Адвайзъри ЕАД събира, обработва и съхранява вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност. Можете да се свържете с Ленно Глобъл Адвайзъри ЕАД на който и да е от следните координати:

Адрес на управление: гр. София, 1000, р-н Оборище, бул. „Мария Луиза“ №2, ет. 5; Телефон: 0700 42 442; И-мейл: info [at] lenno.com; Длъжностно лице по защита на личните данни: с адрес: гр. София, 1000, р-н Оборище, бул. „Мария Луиза“ №2, ет. 5, и и-мейл: privacy [at] lenno.com;

КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, ОБРАБОТВАНИ ОТ ЛЕННО ГЛОБЪЛ АДВАЙЗЪРИ ЕАД

Ако потенциален клиент реши да открие сметка за търговия в Ленно Глобъл Адвайзъри ЕАД или съществуващ клиент ползва такава сметка и/или подаде заявка за предоставяне на една или повече инвестиционни услуги и/или заявка за извършване на една или повече инвестиционни дейности, от него ще бъде поискана определена информация. Ленно Глобъл Адвайзъри ЕАД може да обработва публично достъпните лични данни и/или лични данни, достъпни за Ленно Глобъл Адвайзъри ЕАД при изпълнение на негови законови права и задължения и/или лични данни, предоставени от вас. Основните видове лични данни, които се обработват са:

•    Информация за лична идентификация (Име, презиме и фамилия, ЕГН, Дата на раждане, Място на раждане, Гражданство, Пол, номер на документ за самоличност);
•    Данни за контакт (вкл. постоянен адрес, адрес за кореспонденция, различен от постоянния адрес, телефонни номера на Вас или посочено от вас лице за контакт, и-мейл адрес и други);
•    Данни за месторабота, професия/длъжност, трудов стаж
, образование предходна работа, умения, квалификации и други;
•    Данни за семейно положение;
•    Финансова информация (банкови сметки, източници и размер на доход, активи, влк. портфолиа от финансови инструменти, финансово състояние, възможност да понася загуби и др.);
•    Информация относно опита и познанията в областта на инвестициите (история, свързана с търговията на финансови инструменти, естество, честота и обем на сделките и др.);
•    Информация относно инвестиционни цели;
•    Информация съгласно FATCA;
•    Информация за представител (законен представител или пълномощник на такъв) на клиент.


Целта на събирането на тази информация е да се идентифицира и категоризира потенциалният клиент и да се оцени дали исканата от него услуга е подходяща, преди да се сключи договор или при кандидатстване за работа.

Периодично може да бъде изисквано предоставяне на допълнителна информация, която от една страна ще помогне да се подобрят услугите, които Ленно Глобъл Адвайзъри ЕАД  предоставя, а от друга страна е необходима за изпълнение на нормативните задължения за поддръжка на данните, чрез които Ленно Глобъл Адвайзъри ЕАД индивидуализира ползвателя на Платформата като свой клиент в актуален вид и обем.

ИЗТОЧНИЦИ, ЧРЕЗ КОИТО ЛЕННО ГЛОБЪЛ АДВАЙЗЪРИ ЕАД СЪБИРА ИНФОРМАЦИЯ

•    Онлайн форма за заявка за откриване на сметка за търговия, влк. използването на Демо сметка, и/или заявка за предоставяне на една или повече инвестиционни услуги и/или заявка за извършване на една или повече инвестиционни дейности;
•    Документи предоставени за идентификация, категоризация на клиента при откриване на сметка за търговия, влк. използването на Демо сметка;
•    Направени онлайн трансакции във връзка с услугите, предлагани от Ленно Глобъл Адвайзъри ЕАД;
•    Декларация за целите на автоматичния обмен на финансова информация на основание чл. 142т, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК);
•    Декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП;
•    Декларация за действителен собственик по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП;
•    Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП за видна политическа личност;
•    
Онлайн форма за кандидатстване за работа;

•    Кореспонденция по електронна поща и чат, както и комуникация по телефон от и към Ленно Глобъл Адвайзъри ЕАД;
•    Посещения на Платформата;
•    Пълномощно на представител на наш клиент (ако има назначен или избран представител);
•    И всякакви други източници, които спомагат за набавяне на законовия минимум информация, която сме длъжни да събираме.


ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА И ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ленно Глобъл Адвайзъри ЕАД обработва данните ви за следните цели:

1.    Обработване на лични данни, което е необходимо за сключване или изпълнение на договори с нас или във връзка с подготовка за сключване на договори с нас:

•    Идентифициране на клиент при: сключване на нов или изменение на съществуващ договор с нас; разяснения за ползваните услуги; изпълнение на сключен договор;
•    Класификация на клиента;
•    Данни получени от клиента при изпълнение на задължения произтичащи от договори, упражняване на права и осигуряване изпълнението на договори; 
•    Индивидуализиране на ползвателя на Платформата като клиент в актуален вид и обем;
•    Обработка на кандидатури за работа в дружеството
;

•    Администриране и отговор на клиентски оплаквания/запитвания;
•    Плащане на задължения, разсрочване на дължими суми; управление на събиранията на вземанията;
•     Споделяне на важна информация във връзка с промени в текущата политика и друга административна информация.

2.    В изпълнение на свои законови задължения, Ленно Глобъл Адвайзъри ЕАД обработва данните ви за следните цели: 

•    Издаване на фактури;   
•    За извършване на данъчно-осигурителен контрол от съответните компетентни органи; 
•    Предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;
•    Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
•    Предотвратяване на измами, пране на пари и финансиране на тероризма.


3.    Ленно Глобъл Адвайзъри ЕАД обработва съответните данни, предоставени с изрично съгласие на клиента за тяхното обработване за следните цели: 

•    Директен маркетинг на продукти и услуги.

4.    Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на Ленно Глобъл Адвайзъри ЕАД:

•    С цел охрана и осигуряване на защита на имуществото, интересите и сигурността на Ленно Глобъл Адвайзъри ЕАД, негови посетители и служители, Ленно Глобъл Адвайзъри ЕАД използва оборудване за видеонаблюдение;
•    Оценка и установяване на удовлетвореността на потребителите, както и ефективността на рекламата;
•    Гарантиране качество на обслужване на клиентите (видеозапис, аудиозапис).


КАТЕГОРИИ ТРЕТИ ЛИЦА, КОИТО ПОЛУЧАВАТ ДОСТЪП И ОБРАБОТВАТ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Ленно Глобъл Адвайзъри ЕАД не разкрива събраната и съхранявана непублична информация и личните данни на клиентите пред никоя несвързана трета страна или пред свързани лица, освен ако не е позволено от приложимото право или е с изрично съгласие и позволение на клиента. В зависимост от съответния продукт или услуга, както и от определени ограничения по отношение на поверителната информация, личните клиентски данни и информация може да бъдат разкривани пред:

1.    Доставчици на услуги и консултанти специалисти, които по договор с Ленно Глобъл Адвайзъри ЕАД изпълняват административни, финансови, правни, проучвателни или други услуги.

2.    Лица, които по възлагане на Ленно Глобъл Адвайзъри ЕАД поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните ви данни;

3. Лица, на които Ленно Глобъл Адвайзъри ЕАД е предоставила изпълнението на част от дейностите или задълженията, свързани с конкретна услуга, която дължи към вас; лица обработващи лични данни, които въз основа на договор с Ленно Глобъл Адвайзъри ЕАД обработват личните ви данни от името на Ленно Глобъл Адвайзъри ЕАД, както и други дружества от групата Ленно при предоставяне на свързани услуги или дейности;


4. Лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери – адвокати, счетоводители, маркетингови агенции, агенции за подбор на персонал и др.

5.    Съдилища и други компетентни органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство.

6.    Всяко упълномощено от клиента лице, както е посочено от самото лице или от договора.

7.    Охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от офиси на Ленно Глобъл Адвайзъри ЕАД и/или поддържащи други регистри в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти.

8.    Дружествата в групата Ленно, в случай на предоставяне на съвместни услуги.

9.    Други трети лица, които предоставят услуги на дружествата от групата Ленно.


ЗА КАКЪВ СРОК СЕ СЪХРАНЯВАТ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Продължителността на съхранение на личните ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

1.    Личните данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на договори между Ленно Глобъл Адвайзъри ЕАД и вас или представлявано от вас дружество - за срока на действие на договора и до окончателно уреждане на всички финансови отношения между страните. Ленно Глобъл Адвайзъри ЕАД може да съхранява някои от личните ви данни и за по-дълъг срок до изтичане на съответната погасителна давност с цел защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнение/прекратяване на договори с нас, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно /арбитражно решение.

2.    Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на услуги/стоки се съхраняват поне 11 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по-дълъг срок. 

3.    Личните данни, обработвани с цел директен маркетинг – до изричното оттегляне на даденото съгласие за директен маркетинг или получаване на възражение за обработване на лични данни за директен маркетинг.

4.    Данни от видеозаписи от охранителни камери - до 200 дни от създаването на записа. Телефонните разговори се съхраняват до 5 години от провеждане на разговора.

5.    Личните данни, обработвани с цел предотвратяване на измами и пране на пари се съхраняват за срок от 5 г. след окончателно уреждане на всички финансови отношения между страните съгласно чл. 67 от ЗМИП.


6.    Личните данни, обработвани с цел анализ и оценка на кандидатури за работа се съхраняват за срок от 1 г. след кандидатстване или до изрично оттегляне на съгласието от кандидата.

ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

1.    Общи права

Във връзка с обработване на лични данни, имате долуописаните права, които може да упражните Във всеки момент, докато Ленно Глобъл Адвайзъри ЕАД,съхранява или обработва личните ви данни, като изпратите заявление на адреса на Ленно Глобъл Адвайзъри ЕАД, посочен по-горе, или по електронен път на и-мейл: privacy [at] lenno.com.

Всеки клиент, след отправено писмено заявление, има право на достъп до събраните за него от Ленно Глобъл Адвайзъри ЕАД лични данни. В случаите, когато при осъществяване от страна на клиента на това си право на достъп, могат да се разкрият лични данни и за трето лице, Ленно Глобъл Адвайзъри ЕАД е длъжен да предостави на съответния клиент достъп до частта от тях, отнасяща се само за него. При упражняване на правото си на достъп, всеки клиент на Ленно Глобъл Адвайзъри ЕАД има право по всяко време да поиска:


•    потвърждение за това, дали отнасящи се до него данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
•    съобщение до клиента в разбираема форма, съдържащо личните му данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник; 
•    информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни.


Всеки клиент има право по всяко време да поиска от Ленно Глобъл Адвайзъри ЕАД да:

•    заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на нормативната уредба; 
•    уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с предходната точка, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

Всеки клиент, за когото се отнасят личните данни, има право да:

•    възрази пред Ленно Глобъл Адвайзъри ЕАД срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответния клиент не могат повече да бъдат обработвани;
•    възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг;
•    бъде уведомен, преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.

2.    Жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: България, гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че имате въпроси и/или оплаквания относно обработката на личните ви данни и/или упражняването на горепосочените права, можете да се обърнете към Длъжностно лице по защита на данните (на посочените по-горе данни за контакт).

3.    Профилиране

При оценка за уместност и целесъобразност за предоставяните от Ленно Глобъл Адвайзъри ЕАД инвестиционни услуги и извършваните инвестиционни дейности, Ленно Глобъл Адвайзъри ЕАД НЕ извършва профилиране, тъй като обработката на вашите лични данни не е автоматизирана. Изготвянето на оценката се извършва каузално за всеки отделен клиент и в съответствие с изискванията на закона от определени служители, на които Ленно Глобъл Адвайзъри ЕАД е възложило изготвянето на тази оценка.

4.    Възражение срещу използване за директен маркетинг

Имате право да възразите срещу обработването за в бъдеще на личните ви данни за целите на директния маркетинг и реклама, както и срещу разкриването им на трети лица и използването им от тяхно име за целите на директния маркетинг и реклама, като оттеглите даденото от вас съгласие по всяко време. За целта може да изпратите електронно съобщение със съответното искане за преустановяване на използване на данните ви за целите на директния маркетинг на адрес: privacy [at] lenno.com

5.    Може ли да откажете предоставянето на лични данни на Ленно Глобъл Адвайзъри ЕАД и какви са последиците от това

За да сключим договор с вас и/или за да ви предоставим заявените услуги в съответствие с законовите и в последствие договорните задължения, Ленно Глобъл Адвайзъри ЕАД се нуждае от определени данни, описани подробно в настоящата Политика за поверителност.

Непредоставянето на такива данни може да възпрепятства възможността да се направи оценка за уместност и целесъобразност и да възпрепятства предоставянето на услуга, която сте заявили и/или да се сключи договор при желаните от вас условия. Въз основа на получената информация Ленно Глобъл Адвайзъри ЕАД може да прецени че продуктът или услугата не са подходящи за вас, като ви предупреди за това писмено.


6.     Преносимост на лични данни

Имате право да изискате личните ви данни да бъдат предадени или прехвърлени на друг администратор от групата или извън нея в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Ленно Глобъл Адвайзъри ЕАД ще извърши пряко прехвърляне на данните, само ако това е технически осъществимо. С цел улесняване на работния процес и намаляване на ангажираността на своите клиенти, дружествата в групата Ленно запазват правото си да прехвърлят лични данни, с цел предоставяне на нови услуги в рамките на групата и без изрично искане на клиентите.

КАК ЛЕННО ГЛОБЪЛ АДВАЙЗЪРИ ЕАД ЗАЩИТАВАМЕ ДАННИТЕ ВИ

Ленно Глобъл Адвайзъри ЕАД прилага организационни, физически, информационно технологични и други необходими мерки, за да гарантира сигурността и защитата на личните ви данни и мониторинга на обработването на лични данни.

Наред с други, такива мерки за сигурност включват следните дейности:

•    Ленно Глобъл Адвайзъри ЕАД е установило изискванията за обработка, регистрация и съхранение на лични данни с вътрешните процедури, спазването на които се наблюдава постоянно;
•    достъпът на служителите на Ленно Глобъл Адвайзъри ЕАД до лични данни и разрешението за обработка на лични данни в базата данни на Ленно Глобъл Адвайзъри ЕАД е ограничен, в зависимост от задълженията им;
•    Ленно Глобъл Адвайзъри ЕАД е установило задължения за поверителност за своите служители;
•    достъпът до офис оборудването на Ленно Глобъл Адвайзъри ЕАД и компютрите на всеки служител е ограничено;
•    С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на вашите данни, Ленно АД може да използва допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др;
•    Мерките за сигурност, които се прилагат, са обект на постоянно подобряване и адаптация към най-съвременните технологии.


ПОЛИТИКА ЗА УПОТРЕБА НА „БИСКВИТКИ“ 

За да се запознаете с начина на употреба на Бисквитки, разгледайте Политиката за Бисквитки в секция Правна информация.

СЪГЛАСИЕ НА КЛИЕНТА

Откривайки сметка за търговия в Ленно Глобъл Адвайзъри ЕАД и/или при подаване на заявка за предоставяне на една или повече инвестиционни услуги и/или заявка за извършване на една или повече инвестиционни дейности и/или използвайки Платформата, клиентът на дружеството и/или ползвателят на Платформата се съгласяват със събирането и използването на непублична информация и лични данни от страна на Ленно Глобъл Адвайзъри ЕАД, както е предвидено в тази Политика за поверителност. Това съгласие се отнася и до включително, но не изчерпателно, регистрация направена на Платформата, използване на регистрацията за мобилни приложения, регистрация и откриване на демо сметки, регистрация в обучителни и информационни семинари и/или приложения поддържани от Ленно Глобъл Адвайзъри ЕАД или дружествата от групата Ленно и др.

ИЗМЕНЕНИЯ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
 

Възможно е да актуализираме условията на тази политика по всяко време. Моля посещавайте тази страница периодично, за да сте запознати с последните промени. Ще ви уведомим изрично за значителни промени в начина, по който боравим с личните ви данни. В случай, че не сте съгласни с промените имате право да прекратите отношенията си с Ленно. Ако продължите да използвате Платформата, ще се приема, че сте се запознали с промените и сте съгласни с тях.

Версия 1.03, в сила от 04.11.2019 г.  

Търгувайте отговорно: ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 73.08% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.

Lenno App is here!

Пенке, 😎
свали приложението.

С него ще имаш достъп до кредити, инвестиции, застраховки, карти, а скоро и разплащания.