Правна информация

Правила и критерии за класификация на клиентите

Настоящите правила имат за цел да  посочат критериите и процедурата на инвестиционен посредник „Ленно Глобъл Адвайзъри“ ЕАД (ИП), за определяне на неговите клиенти като непрофесионални, професионални, както и обстоятелствата, при които могат да бъдат определени като приемлива насрещна страна. Клиентите се определят като непрофесионални и професионални по тяхна инициатива или по инициатива на ИП.

Приложими нормативни актове: 

а)    Закон за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ);

б)    Наредба № 38 от 25.07.2007 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (Наредба № 38);

в)    Делегиран Регламент (ЕС) 2017/565 на Kомисията от 25 април 2016 година за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на организационните изисквания и условията за извършване на дейност от инвестиционните посредници и за даването на определения за целите на посочената директива (Делегиран регламент 2017/565).

Класификация на клиентите на ИП Ленно Глобъл Адвайзъри“ ЕАД:

1.    За професионален клиент може да бъде приет клиент, който притежава опит, знания и умения, за да взема самостоятелно инвестиционни решения и правилно да оценява рисковете, свързани с инвестирането. ИП “Ленно Глобъл Адвайзъри” АД класифицира като професионални клиенти по отношение на всички инвестиционни услуги, инвестиционни дейности и финансови инструменти, клиентите, които отговарят на изискванията съгласно Директива 2014/65/ЕС, а именно: 

1.    За целите на настоящите правила, клиент е физическо или юридическо лице, на което инвестиционният посредник предоставя инвестиционни или допълнителни услуги.

2.    При предоставянето на инвестиционни услуги от ИП „Ленно Глобъл Адвайзъри“ ЕАД, инвестиционният посредник (ИП) изисква от клиента, съответно от потенциалния клиент, информация за неговите знания и опит във връзка с инвестиционните услуги, свързани с конкретния вид продукт или услуга, които се предлагат или търсят, така че ИП да може да оцени дали инвестиционната услуга или продукт са подходящи за клиента. 

3.    За целите на т. 2, преди сключването на договор за предоставянето на инвестиционни или допълнителни услуги с клиент, ИП изисква от клиента да попълни информационен документ (Приложение № 1 към договора за предоставянето на инвестиционни или допълнителни услуги или въпросник в електронен вариант при договор за предоставяне на инвестиционни услуги чрез платформа за търговия), чрез който се определят знанията и опита на клиента и умението му за самостоятелно вземане на инвестиционни решения и правилна оценка на рисковете, свързани с дадена инвестиционна услуга или сделка. 

4.    В случай че, въз основа на получената по т. 2 и т. 3 информация, инвестиционният посредник прецени, че продуктът или услугата не са подходящи, той предупреждава за това писмено, в стандартизиран формат, клиента, съответно потенциалния клиент.

5.    В случай че клиентът, съответно потенциалният клиент, не предостави информацията по т. 2 и 3 или предоставя недостатъчна информация относно своите знания и опит, инвестиционният посредник е длъжен писмено, в стандартизиран формат, да предупреди клиента, съответно потенциалния клиент, че не може да прецени дали конкретната инвестиционна услуга или продукт са подходящи за него.

6.    Инвестиционният посредник, предоставящ инвестиционни услуги за приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти и/или изпълнение на нареждания за сметка на клиенти със или без допълнителни услуги, може да предоставя такива услуги, без да получава от клиента информацията по т. 2 или без да извършва оценката за целесъобразност, когато едновременно са налице следните условия:

6.1.    Предмет на услугите са следните финансови инструменти:

а)    акции, допуснати до търговия на регулиран пазар или на еквивалентен пазар на трета държава, или в МСТ, когато това са акции на дружества, с изключение на дялове на предприятия, които не са колективни инвестиционни схеми, и акции, които включват деривативен инструмент;

б)    облигации или други форми на секюритизиран дълг, допуснати до търговия на регулиран пазар или на еквивалентен пазар на трета държава, или в МСТ, с изключение на тези облигации или други форми на секюритизиран дълг с вграден деривативен инструмент или които имат структура, поради която за клиента е по-трудно да разбере свързания риск;

в)    инструменти на паричния пазар с изключение на тези с вграден деривативен инструмент или които имат структура, поради която за клиента е по-трудно да разбере свързания риск;

г)    акции или дялове на колективни инвестиционни схеми с изключение на структурираните предприятия за колективно инвестиране по член 36, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕС) № 583/2010;

д)    структурирани депозити с изключение на тези със структура, поради която за клиента е по-трудно да разбере риска за възвръщаемостта или разходите от предсрочно излизане от инвестицията;

е)    други несложни финансови инструменти, подобни на гореизброените;

7.    При предоставянето на инвестиционни услуги по чл. 6, ал. 2, т. 4 и 5 от ЗПФИ от ИП “Ленно Глобъл Адвайзъри” ЕАД, инвестиционният посредник е длъжен да изиска от клиента, съответно от потенциалния клиент, информация за неговите знания и опит относно тези услуги, финансовото му състояние, способността му да понася загуби и инвестиционните му цели, включително допустимото за него равнище на риск и въз основа на тази информация да извърши оценка за уместност съгласно изискванията на чл. 78 от ЗПФИ и Делегиран регламент 2017/565.

Непрофесионални клиенти

8.    ИП “Ленно Глобъл Адвайзъри” ЕАД смята за непрофесионални клиенти, по отношение на всички инвестиционни услуги, инвестиционни дейности и финансови инструменти, клиентите, които не отговарят на изискванията за професионален клиент или приемлива насрещна страна.

Професионални клиенти

9.    За професионален клиент може да бъде приет клиент, който притежава опит, знания и умения, за да взема самостоятелно инвестиционни решения и правилно да оценява рисковете, свързани с инвестирането. 

10.    ИП “Ленно Глобъл Адвайзъри” ЕАД класифицира като професионални клиенти по отношение на всички инвестиционни услуги, инвестиционни дейности и финансови инструменти, клиентите, които отговарят на изискванията на ЗПФИ, а именно: 

10.1.    Лица, за които се изисква издаването на лиценз за извършването на дейност на финансовите пазари или чиято дейност на тези пазари е регулирана по друг начин от националното законодателство на държава членка, независимо от това дали е съобразено с директива на Съюза, както и лица, получили разрешение за извършване на тези дейности или по друг начин регулирани от законодателството на трета държава, както следва:

а)    кредитни институции;

б)    инвестиционни посредници;

в)    други финансови институции, които подлежат на лицензиране или се регулират по друг начин;

г)    застрахователни дружества;

д)    предприятия за колективно инвестиране и техните управляващи дружества;

е)    пенсионни фондове и пенсионноосигурителните дружества;

ж)    лица, които търгуват по занятие за собствена сметка със стоки или стокови деривати;

з)    местни дружества;

и)    други институционални инвеститори.

10.2.    Големи предприятия, които отговарят поне на две от следните условия:

а)    балансово число - най-малко левовата равностойност на 20 000 000 евро;

б)    чист оборот - най-малко левовата равностойност на 40 000 000 евро;

в)    собствени средства - най-малко левовата равностойност на 2 000 000 евро.

10.3.    Национални и регионални органи на държавната власт, държавни органи, които участват в управлението на държавния дълг, централни банки, международни и наднационални институции като Световната банка, Международният валутен фонд, Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка, и други подобни международни организации.

10.4.    Други институционални инвеститори, чиято основна дейност е инвестиране във финансови инструменти, включително лица, които извършват секюритизация на активи или други сделки за финансиране. 

11.    Посочените в т. 10.1. – 10.4. лица се считат за професионални клиенти. Те имат отговорността и правото да поискат третиране като непрофесионални клиенти, при което ИП може да се съгласи да предоставя по-висока степен на защита. Когато клиентът на ИП е лице, посочено в т. 10.1. – 10.4., ИП “Ленно Глобъл Адвайзъри” ЕАД го информира преди предоставянето на услуги, че въз основа на информацията, с която разполага, клиентът се счита за професионален клиент и ще се третира като такъв, освен ако инвестиционният посредник и клиентът не се споразумеят за друго. ИП “Ленно Глобъл Адвайзъри” ЕАД информира професионалния клиент, че той може да поиска изменение на условията на споразумението, за да си осигури по-висока степен на защита.

12.    Лице, което отговаря на критериите за професионален клиент, е задължено да поиска по-висока степен на защита, когато прецени, че му е невъзможно да оценява или управлява правилно свързаните с инвестицията рискове.

13.    По – високата степен на защита на клиента се предоставя въз основа на писмено споразумение между ИП “Ленно Глобъл Адвайзъри” ЕАД и професионалния клиент, в което изрично се посочват конкретните услуги, дейности, сделки, финансови инструменти или други финансови продукти, във връзка с които на клиента ще се осигурява по – висока степен на защита. По – високата степен на защита осигурява на професионалния клиент, че няма да се смята за професионален клиент за целите на приложимия режим от ИП “Ленно Глобъл Адвайзъри” ЕАД към клиента. Инвестиционният посредник информира клиента, че може по всяко време да поиска промяна на условията на споразумението, за да се осигури по-висока степен на защита.

14.    За професионални клиенти могат да бъдат смятани и клиенти, които са отправили писмено искане до ИП “Ленно Глобъл Адвайзъри” ЕАД, в което изрично се посочват конкретните услуги, дейности, сделки, финансови инструменти или други финансови продукти, във връзка с които клиентите желаят да бъдат смятани за професионални. Горепосочените клиенти трябва задължително да отговарят и най-малко на два от следните критерии:

а)    през предходните 4 тримесечия лицето е сключвало средно за тримесечие по 10 сделки със значителен обем на съответен пазар; 

б)    стойността на инвестиционния портфейл на лицето, който включва финансови инструменти и парични депозити, е повече от левовата равностойност на 500 000 евро; 

в)    лицето работи или е работило във финансовия сектор не по-малко от една година на длъжност, която изисква познания относно съответните сделки или услуги. Позицията, която заема или е заемало лицето във финансовия сектор трябва да има професионален характер и да е заемана в област, която позволява на клиента да придобие знания за сделки или услуги, които имат сравними характеристики и сравнимо ниво на сложност със сделките, които лицето планира да осъществява, или с услугите на ИП, от които възнамерява да се възползва.

15.    Съгласно настоящите правила, клиентите които считат, че отговарят на изискванията по предходната точка и са подали до ИП писмено искане да бъдат третирани като професионални клиенти общо или във връзка с определени инвестиционни услуги или сделки или с определен вид сделки или инвестиционен продукт се определят и третират като професионални, ако едновременно са налице следните условия – конкретният клиент отговаря на поне два от установените в т. 14 критерии и е спазена процедурата, установена в т. 18 от настоящите правила.

16.    При извършване на оценката на категоризацията ИП внимателно ще преценя опита и знанията на всеки клиент, както и дали последният е способен да взема инвестиционни решения и да разбира рисковете, свързани с всеки вид сделки и услуги, които планира да сключва или да използва.

17.    Лице, което притежава знания във връзка с продукти с ниско ниво на сложност, когато желае въз основа на тях да бъде третирано като професионален клиент по отношение на по-сложни продукти, няма автоматично да бъде считано от ИП за подходящо за третиране като професионален клиент.

18.    Клиенти извън тези по т. 10, включително организации от публичния сектор, местни държавни органи, общините и частни индивидуални инвеститори, може да поискат от инвестиционния посредник спрямо тях да не се прилагат някои от изискванията, приложими за непрофесионалните инвеститори. ИП може да третира такива клиенти като професионални, ако те отговарят на изискванията по ЗПФИ и при спазване на описаната процедура. За да бъдат третирани като професионални клиенти, посочените лица могат да поискат да бъдат третирани като професионални клиенти при спазване на следното:

18.1.    Инвестиционният посредник не може да приема, че лицата по т. 14 притежават знания и опит за пазара, сравними с тези на лицата по т. 10, без да извърши необходимата оценка. 

18.2.    Инвестиционният посредник извършва оценка на знанията и опита на клиента от гледна точка на това дали клиентът може да взема инвестиционни решения и да поема рисковете, свързани с конкретните сделки и услуги. Оценката се извършва по отношение на лицата, които управляват и представляват клиента или които имат право да извършват съответните сделки от негово име и за негова сметка. 

18.3.    Процедурата по оценяване е следната:

а)    клиентите трябва да поискат писмено пред ИП да бъдат третирани като професионални клиенти общо или във връзка с определени инвестиционни услуги или сделки, или с определен вид сделки или инвестиционен продукт. Към писменото искане на клиента трябва да бъдат приложени доказателства, че клиента отговаря на идентификационните критерии по чл. 14;

б)    инвестиционният посредник е длъжен да предупреди в писмен вид клиента, че той няма да се ползва от съответната защита при предоставянето на услуги и извършването на дейности от инвестиционния посредник, както и от правото да бъде компенсиран от Фонда за компенсиране на инвеститорите във финансови инструменти;

в)    клиентът трябва да декларира в отделен от договора документ, че е уведомен за последиците по буква "б";

г)    преди да вземе решение клиентът да бъде третиран като професионален клиент, инвестиционният посредник трябва да предприеме необходимите действия, за да е сигурен, че клиентът отговаря на изискванията на т. 14.

19.    Инвестиционният посредник, счита че професионалният клиент разполага с нужния опит и знание, за да може да разбере присъщите рискове, свързани с тези конкретни инвестиционни услуги или сделки или видовете сделки и продукти, за които клиентът е класифициран като професионален клиент.

20.    Професионалните клиенти следва да информират инвестиционния посредник за всяка промяна, която може да доведе до промяна в тяхната категоризация. В случай че инвестиционният посредник установи, че даден клиент е престанал да отговаря на условията, при които е категоризиран като професионален клиент, ИП предприема необходимите мерки за отразяване на промяната.

21.    ИП “Ленно Глобъл Адвайзъри” ЕАД уведомява всички свои клиенти за условията и критериите, по които ги определя като професионални или непрофесионални, както и за обстоятелствата, при които могат да бъдат определени като приемлива насрещна страна. Клиентите се уведомяват на траен носител и за правото им да поискат да бъдат определени по различен начин и за ограниченията на тяхната защита при определянето им по друг начин.

22.    ИП “Ленно Глобъл Адвайзъри” ЕАД е участник във Фонда за компенсиране на инвеститорите (ФКИ) и клиентите на ИП получават защитата, предоставяна от този фонд. ФКИ изплаща компенсация при определени условия на всеки клиент на инвестиционен посредник в случаите, когато инвестиционният посредник не е в състояние да изпълни задълженията си към клиентите поради причини, пряко свързани с неговото финансово състояние. Фондът може да изплати компенсация, когато ИП не е в състояние да изпълни задълженията си. ФКИ изплаща компенсация на всеки клиент на инвестиционен посредник в размер на 90% от стойността на вземането, но не повече от BGN 40 000. Не се изплаща компенсация на клиенти, които са лица по чл. 77г, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Фондът изплаща на клиентите на инвестиционния посредник компенсация за вземанията, които възникнат в резултат на невъзможност инвестиционния посредник да им върне клиентските активи (пари и/или финансови инструменти). Допълнителна информация, включително за условията и реда за обезщетение, се намира на уеб сайта на ФКИ - www.sfund-bg.com . Като алтернатива, можете да научите повече като се обадите на: +359 2 981 27 10 и разговаряте със служител на ФКИ. ИП “Ленно Глобъл Адвайзъри” ЕАД предоставя, на база индивидуално запитване от клиента, информация относно условията, уреждащи обезщетението и изискванията, които трябва да бъдат спазени, за да се получи компенсация от ФКИ.

Приемлива насрещна страна

23.    Приемлива насрещна страна означава инвестиционен посредник, кредитна институция, застрахователно дружество, колективна инвестиционна схема, управляващо дружество, пенсионен фонд, пенсионноосигурително дружество, други финансови институции, които имат лиценз или са регулирани от законодателството на Европейския съюз и на държавите членки, националните правителства, държавни органи, които управляват държавен дълг, централни банки и международни институции, както и такива субекти от трети държави, спрямо които се прилагат изисквания, еквивалентни на изискванията на законодателството на Европейския съюз. За приемливи насрещни страни могат да се считат и други лица, които отговарят на определените с чл. 71 от Делегиран регламент (ЕС) 565/2017 изисквания, включително лица от трети държави.

23.1.    ИП „Ленно Глобъл Адвайзъри“ ЕАД може да извършва или да сключва сделки с приемлива насрещна страна, без да спазва изискванията по чл. 71, ал. 1, чл. 72, 73, 74, 77, 78, 82, 84, 85, 86 и 87 от ЗПФИ по отношение на конкретните нареждания или съответната допълнителна услуга, пряко свързана с тези нареждания.

23.2.    В случай на нареждане на клиент, който е лице от друга юрисдикция, инвестиционният посредник отчита дали клиентът е определен като приемлива насрещна страна съгласно законодателството на държавата, в която клиентът е установен.

23.3.    Всяко лице, определено като приемлива насрещна страна по настоящите правилаи съгласно ЗПФИ, може изрично да поиска да не се третира за такава страна изцяло или за конкретна сделка.

23.4.    При сключването на сделка със или за приемлива насрещна страна инвестиционният посредник следва да разполага с изричното потвърждение от лицето, че е съгласно да бъде третирано като приемлива насрещна страна.

23.5.    При сключването на сделки със или за приемливи насрещни страни инвестиционният посредник спазва изискванията по чл. 71 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/565.

Настоящите Правила и критерии са разработени на основание Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), ведно с Приложение към § 1, т. 10 от ЗПФИ, Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници и Делегиран Регламент (ЕС) 2017/565 на Комисията от 25 април 2016 година за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на организационните изисквания и условията за извършване на дейност от инвестиционните посредници и за даването на определения за целите на посочената директива и са приети с Решение на Съвета на директорите на ИП “Ленно Глобъл Адвайзъри” ЕАД от  27.12.2019 г., и влизат в сила от датата на приемането им. Тези Правила отменят всички предходни разпоредби на Правила и критерии за класификация на клиентите на ИП „Ленно Глобъл Адвайзъри“ ЕАД.

Търгувайте отговорно: ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 73.08% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.

Lenno App is here!

Пенке, 😎
свали приложението.

С него ще имаш достъп до кредити, инвестиции, застраховки, карти, а скоро и разплащания.