Правна информация

Политика за поверителност и защита на личните данни (GDPR)

ВЪВЕДЕНИЕ

Ленно АД, зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни. Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни (наричана по-долу „Политика за поверителност“) е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни и влиза в сила считано от 13.06.2018г.

Настоящата Политика за поверителност регулира обработването на лични данни на физически лица или представители на юридически лица клиенти на Ленно АД или потенциални такива, както и потребители на Платформата, във връзка с услугите, предоставяни от Ленно АД.

Платформата означава заедно и поотделно интернет страницата на адрес www.lenno.com, мобилното приложение „Lenno”, както и всички други платформи чрез, които се презентират, предлагат и/или предоставят услуги на Ленно.  

Ленно означава всички дружества от групата под едноименния бранд, включително, но не ограничени до Lenno Limited, компания, регистрирана в Англия и Уелс под номер 12008730 с адресът на управение 64 New Cavendish Street, London, United Kingdom, W1G 8TB; Ленно АД, компания, регистрирана в България с ЕИК 203217465, с адресът на управление бул. Мария Луиза 2, етаж 5, София 1000, България; Ленно Глобъл Адвайзъри ЕАД, компания регистрирана в България с ЕИК 103277217, с адресът на управление бул. Мария Луиза 2, етаж 5, София 1000, България; Lenno Iberia S.L., компания, регистрирана в Испания под номер B88146451, с адресът на управление Centro de Negocios, Calle Lagasca, número 95, 28006 Madrid, Spain; Ленно Инс ЕООД, компания, регистрирана в България с ЕИК 148129760, с адресът на управление бул. Мария Луиза 2, етаж 5, София 1000, България.  

Настоящата Политика за поверителност, определя правилата, които Ленно АД ще спазва при обработване на лични данни, които събира от вас или за вас, или които вие предоставяте.

Моля, прочетете внимателно тази Политика преди да използвате Платформата или да предоставите Личните си данни, независимо дали по електронен път на Платформата или на хартия, тъй като с предоставянето на Личните си данни вие се съгласявате с нейните условия. Ако не желаете Ленно АД да обработва личните ви данни по начина, описан в настоящата Политика за поверителност, моля не ги предоставяйте. 

Предоставянето на лични данни от ваша страна е доброволно, с оглед използването на определени, предоставяни услуги и използването на Платформата и/или достъп до нея, както и с оглед онлайн кандидатстването за заем. Моля да имате предвид, че Ленно АД няма да може да ви предостави услугата и/или отпусне заема, които сте поискали, ако не предоставите нужната информация. Моля също така да имате предвид, че в определени случаи вашето съгласие за обработване на лични данни може да не е необходимо, ако Ленно АД разполага с друго правно основание, напр. изпълнение на нормативно установени задължения.

КОЙ ОБРАБОТВА И НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ


Ленно АД e акционерно дружество, учредено съгласно законите на Република България и вписано в Търговския регистър и регистъра на юридически лица с нестопанска цел с ЕИК 203217465. Ленно АД е финансова институция в Регистъра по чл. 3a, ал. 1 от Закона за кредитните институции, с регистрация № BGR00341, воден от Българска народна банка.  

Ленно АД събира, обработва и съхранява вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност. Можете да се свържете с Ленно АД на който и да е от следните координати:    Адрес на управление: гр. София, 1000, р-н Оборище, бул. „Мария Луиза“ №2, ет. 5; Телефон: 0700 42 442; И-мейл: info [at] lenno.com; Длъжностно лице по защита на личните данни: с адрес: гр. София, 1000, р-н Оборище, бул. „Мария Луиза“ №2, ет. 5, и и-мейл: privacy [at] lenno.com.  

КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, ОБРАБОТВАНИ ОТ ЛЕННО АД

В хода на предоставяне на желаните от вас услуги Ленно АД може да обработва публично достъпните лични данни, лични данни, достъпни за Ленно АД при упражняване на негови законови права и задължения и/или лични данни, предоставени от вас. Основните видове лични данни, които се обработват са:   

    Информация за лична идентификация (Име, презиме и фамилия, ЕГН, Дата на раждане, Място на раждане, Гражданство, Пол, номер на документ за самоличност);
    Данни за контакт (вкл. постоянен адрес, настоящ адрес, адрес за кореспонденция, различен от постоянния/настоящия адрес, телефонни номера на вас или посочено от вас лице за контакт, и-мейл адрес и други);
    Данни за месторабота, професия/длъжност, трудов стаж и образование;
•    Данни за семейно положение (семеен статус, деца под 18 г., имена и ЕГН на съпруг);
    Финансова информация (банкови сметки, източник и размер на доход, регулярни разходи, като наем, режийни, данъци за собствен имот и др.);
    Данни относно имотното състояние (движимо/недвижимо имущество);
    Информация за представител (законен представител или пълномощник на такъв) на наш клиент; 
    Данни за задлъжнялост към физически или юридически лица (като имена, ЕГН и др.) и данни за задължения по същите (размер, валута, срок на погасяване, просрочие и др.);
    Данни относно предоставени обезпечения на задължения (вкл. чужди) към банки и други лица (вид, обезпечено вземане, просрочие на дълга);
    Данни относно инициирани изпълнителни производства и процедури по несъстоятелност или ликвидация;
    Данни за здравословното ви състояние;

С цел осигуряване на доброто изпълнение на услугите и на задълженията произтичащи от клиентски договори, Ленно АД има право да обработва всяка информация, която е налична в публични регистри и регистри, до които Ленно АД има достъп в качеството си на финансова институция.

ИЗТОЧНИЦИ, ЧРЕЗ КОИТО ЛЕННО АД СЪБИРА ИНФОРМАЦИЯ

•    Форми на Платформата за регистрация за кредит или искания за кредит;
•    Документи предоставени за идентификация на клиента при искане за кредит;
•    Документи предоставени за проучване на кредитоспособността на клиента и притежаваното имущество, предлагано като обезпечение;
•    Направени трансакции във връзка с услугите, предлагани от ЛенноАД;
•    Онлайн форма за кандидатстване за работа;
•    Кореспонденция по електронна поща и чат, както и комуникация по телефон от и към Ленно АД;
•    Посещения на Платформата;
•    Дружествата в групата Ленно, в случай на предоставяне на съвместни услуги;
•    Пълномощно на представител на клиент (ако има назначен или избран представител);
•    И всякакви други източници, които спомагат за набавяне на законовия минимум информация, която Ленно АД е длъжно да събира.

ЦЕЛИ И ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ 


Ленно АД обработва данните ви за следните цели:

1.    Обработване на лични данни, което е необходимо за проверка на кредитоспособността, сключване или изпълнение на договори или във връзка с подготовка за сключване на договори и при кандидатстване за работа:

    Оценка на кредитоспособността и риска при евентуално отпускане на заем, оценка на предлаганите обезпечения и други подготвителни действия за сключване договор за заем;
    Определяне на параметрите на заем съобразно искането на клиента и оценката на риска;
    Предлагане на конкретни параметри за сключване на заем;
    Идентифициране на клиент при: сключване на нов или изменение на съществуващ договор; разяснения за ползваните услуги; изпълнение на сключен договор.
    Изготвяне на предложения за сключване на договори, изпращане на преддоговорна информация и проект на договор; 
    Данни получени от клиента при изпълнение на задължения произтичащи от договори, упражняване на права и осигуряване изпълнението на договори;
    Индивидуализиране на ползвателя на Платформата като клиент в актуален вид и обем;
   Обработка на кандидатури за работа в дружеството;
    Администриране и отговор на клиентски оплаквания/запитвания;
    Плащане на задължения, разсрочване на дължими суми; управление на събиранията на вземанията;
    Споделяне на важна информация във връзка с промени в текущата политика и друга административна информация.

2.    В изпълнение на свои законови задължения, Ленно АД обработва данните ви за следните цели: 

   Издаване на фактури;   
    За извършване на данъчно-осигурителен контрол от съответните компетентни органи; 
   Предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;
    Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
    Предотвратяване на измами, пране на пари и финансиране на тероризма.

3.    Ленно АД обработва съответните данни, предоставени с изрично съгласие на клиента за тяхното обработване за следните цели: 

   Директен маркетинг на продукти и услуги.

4.    Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на Ленно АД:

    С цел охрана и осигуряване на защита на имуществото, интересите и сигурността на Ленно АД, негови посетители и служители, Ленно АД използва оборудване за видеонаблюдение;
    Оценка и установяване на удовлетвореността на потребителите, както и ефективността на рекламата;
    Гарантиране качество на обслужване на клиентите (видеозапис, аудиозапис).

КАТЕГОРИИ ТРЕТИ ЛИЦА, КОИТО ПОЛУЧАВАТ ДОСТЪП И ОБРАБОТВАТ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ


Ленно АД не разкрива събраната и съхранявана непублична информация и личните данни на клиентите пред никоя несвързана трета страна или пред свързани лица, освен ако не е позволено от приложимото право или е с изрично съгласие и позволение на клиента.
В зависимост от съответния продукт или услуга, както и от определени ограничения по отношение на поверителната информация, личните клиентски данни и информация може да бъдат разкривани пред:


1.    Застрахователи, с които Ленно АД има сключен договор в качеството си на Застрахователен посредник;

2.    Лица, които по възлагане на Ленно АД поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
 
3.    Доставчици на услугата за събиране на дългове, нотариус, адвокат, съдебен изпълнител или друго трето лице, ако клиентът е нарушил задължението, произтичащо от договор; 

4.    Банките, обслужващи плащанията, извършени от и към вас; 

5.    Лица, на които Ленно АД е предоставило изпълнението на част от дейностите или задълженията, свързани с конкретна услуга, която дължим към вас; лица обработващи лични данни, които въз основа на договор с Ленно АД обработват личните ви данни от името на Ленно АД;

6.    Лица, предоставящи услуги при подписване на договори: нотариуси, адвокати, пълномощници;

7.    Лица извършващи консултантски услуги в различни сфери – адвокати, счетоводители, маркетингови агенции др.;


8.    Съдилища и други компетентни органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство;

9.    Охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от офиси на Ленно АД и/или поддържащи други регистри в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти;

10.    Дружествата в групата Ленно, в случай на предоставяне на съвместни услуги;


11.    Други трети лица, които предоставят услуги на дружествата от групата Ленно.

ЗА КАКЪВ СРОК СЕ СЪХРАНЯВАТ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?


Продължителността на съхранение на личните ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

1.    Личните данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на договори между Ленно АД и вас или представлявано от вас дружество – за срока на действие на договора и до окончателно уреждане на всички финансови отношения между страните. Ленно АД може да съхранява някои от личните ви данни и за по-дълъг срок до изтичане на съответната погасителна давност с цел защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнение/прекратяване на договори, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно /арбитражно решение.

2.    Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на услуги/стоки се съхраняват поне 11 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по-дълъг срок. 

3.    Личните данни, обработвани с цел директен маркетинг – до изричното оттегляне на даденото съгласие за директен маркетинг или получаване на възражение за обработване на лични данни за директен маркетинг.

4.    Данни от видеозаписи от охранителни камери - до 200 дни от създаването на записа. Телефонните разговори се съхраняват до 5 години от провеждане на разговора.

5.    Данни, получени с цел сключване на договор за застраховка, включително данни за здравословното състояние - за срока на действие на договора за застраховка.

6.    Личните данни, обработвани с цел предотвратяване на измами и пране на пари се съхраняват за срок от 5 г. след окончателно уреждане на всички финансови отношения между страните съгласно чл. 8 от ЗМИП.

7.    Личните данни, обработвани с цел анализ и оценка на кандидатури за работа се съхраняват за срок от 1 г. след кандидатстване или до изрично оттегляне на съгласието от кандидата.

ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ


1.    Общи права

Във връзка с обработване на лични данни, имате долуописаните права, които може да упражните Във всеки момент, докато Ленно АД съхранява или обработва личните ви данни, като изпратите заявление на адреса на Ленно АД, посочен по-горе, или по електронен път на имейл: privacy [at] lenno.com.

Всеки клиент, след отправено писмено заявление, има право на достъп до събраните за него от Ленно АД лични данни. В случаите, когато при осъществяване от страна на клиента на това си право на достъп, могат да се разкрият лични данни и за трето лице, Ленно АД е длъжен да предостави на съответния клиент достъп до частта от тях, отнасяща се само за него. При упражняване на правото си на достъп, всеки клиент на Ленно АД има право по всяко време да поиска:


    потвърждение за това, дали отнасящи се до него данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
    съобщение до клиента в разбираема форма, съдържащо личните му данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;
    информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни.

Всеки клиент има право по всяко време да поиска от Ленно АД да:


    заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на нормативната уредба;
    уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с предходната точка, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

Всеки клиент, за когото се отнасят личните данни, има право да:


   възрази пред Ленно АД срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответния клиент не могат повече да бъдат обработвани;
    възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг;
    бъде уведомен, преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.

2.    Жалба до надзорния орган.

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че имате въпроси и/или оплаквания относно обработката на личните ви данни и/или упражняването на горепосочените права, можете да се обърнете към  Длъжностно лице по защита на данните (на посочените по-горе данни за контакт). 

3.    Профилиране.

При оценка на вашата кредитоспособност Ленно АД НЕ извършва профилиране, тъй като обработката на вашите лични данни не е автоматизирана. Изготвянето на оценката се извършва казуално за всеки отделен клиент от определени служители, на които Ленно АД е възложило изготвянето на тази оценка. 


4.    Възражение срещу използване за директен маркетинг. 

Имате право да възразите срещу обработването за в бъдеще на личните ви данни за целите на директния маркетинг и реклама, както и срещу разкриването им на трети лица и използването им от тяхно име за целите на директния маркетинг и реклама, като оттеглите даденото от вас съгласие по всяко време. За целта може да изпратите електронно съобщение със съответното искане за преустановяване на използване на данните ви за целите на директния маркетинг на адрес: privacy [at] lenno.com . 

5.    Може ли да откажете предоставянето на лични данни на Ленно АД и какви са последиците от това?

За да сключим договор с вас и/или за да ви предоставим заявените услуги в съответствие с законовите и в последствие договорните ни задължения, Ленно АД се нуждае от определени данни, подробно описани в настоящата Политика за поверителност.

Непредоставянето на такива данни може да възпрепятства възможността да ви предоставим вида услуга, която сте заявили и/или да сключим договор при желаните от вас условия.

6.    Преносимост на лични данни.

Имате право да изискате личните ви данни да бъдат предадени или прехвърлени на друг администратор от групата или извън нея в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Ленно Глобъл Адвайзъри ще извърши пряко прехвърляне на данните, само ако това е технически осъществимо. С цел улесняване на работния процес и намаляване на ангажираността на своите клиенти, дружествата в групана Ленно запазват правото си да прехвърлят лични данни, с цел предоставяне на нови услуги в рамките на групата и без изрично искане на клиентите.

КАК ЗАЩИТАВАМЕ ДАННИТЕ ВИ?


Ленно АД прилага организационни, физически, информационно технологични и други необходими мерки, за да гарантира сигурността и защитата на личните ви данни и мониторинга на обработването на лични данни. 

Наред с други, такива мерки за сигурност включват следните дейности:

    Ленно АД е установило изискванията за обработка, регистрация и съхранение на лични данни с вътрешните процедури, спазването на които се наблюдава постоянно;
    достъпът на служителите на Ленно АД до лични данни и разрешението за обработка на лични данни в базата данни на Ленно АД е ограничен, в зависимост от задълженията им;
    Ленно АД е установило задължения за поверителност за своите служители;
   достъпът до офис оборудването на Ленно АД и компютрите на всеки служител е ограничено;
    С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др;
    Мерките за сигурност, които прилагаме, са обект на постоянно подобряване и адаптация към най-съвременните технологии.

ПОЛИТИКА ЗА УПОТРЕБА НА „БИСКВИТКИ“ 


За да се запознаете с начина на употреба на Бисквитките, разгледайте Политиката за Бисквитки е секция Правна информация. 

СЪГЛАСИЕ НА КЛИЕНТА

Подавайки искане за сключване на договор за кредит, сключвайки договор за кредит или друга услуга предоставена от Ленно АД и/или използвайки Платформата, клиентът на дружеството и/или ползвателят на Платформата се съгласяват със събирането и използването на публична и/или непублична информация и лични данни от страна на Ленно АД, както е предвидено в тази Политика за поверителност.

ИЗМЕНЕНИЯ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ 

Възможно е да актуализираме условията на тази политика по всяко време. Моля посещавайте тази страница периодично, за да сте запознати с последните промени. Ще ви уведомим изрично за значителни промени в начина, по който боравим с личните ви данни. В случай, че не сте съгласни с промените имате право да прекратите отношенията си с Ленно. Ако продължите да използвате Платформата, ще се приема, че сте се запознали с промените и сте съгласни с тях.

Версия 1.03, в сила от 04.11.2019 г.

Търгувайте отговорно: ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 73.08% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.

Lenno App is here!

Пенке, 😎
свали приложението.

С него ще имаш достъп до кредити, инвестиции, застраховки, карти, а скоро и разплащания.