Правна информация

Правила за ползване

1.    Увод

1.1.    Настоящите Правила за ползване (наричани по-долу Правила) уреждат достъпа и използването на Платформата на Ленно.

1.2.    Платформата означава заедно и поотделно интернет страницата на адрес www.lenno.com, мобилното приложение „Lenno”, както и всички други платформи чрез, които се презентират, предлагат и/или предоставят услуги на Ленно.

1.3.    Ленно  означава всички дружества от групата под едноименния бранд, включително, но не ограничени до Lenno Limited, компания, регистрирана в Англия и Уелс под номер 12008730 с адресът на управение 64 New Cavendish Street, London, United Kingdom, W1G 8TB; Ленно АД, компания, регистрирана в България с ЕИК 203217465, с адресът на управление бул. Мария Луиза 2, етаж 5, София 1000, България; Ленно Глобъл Адвайзъри ЕАД, компания регистрирана в България с ЕИК 103277217, с адресът на управление бул. Мария Луиза 2, етаж 5, София 1000, България; Lenno Iberia S.L., компания, регистрирана в Испания под номер B88146451, с адресът на управление Centro de Negocios, Calle Lagasca, número 95, 28006 Madrid, Spain; Ленно Инс ЕООД, компания, регистрирана в България с ЕИК 148129760, с адресът на управление бул. Мария Луиза 2, етаж 5, София 1000, България.

1.4.    Чрез Платформата се предлагат услуги на Ленно и всяко едно от дружествата от групата, както изрично се посочва по всяко време, в съответствие с нормативните изисквания.

1.5.    По общи въпроси относно Платформата посетителите може да се свързват с Ленно на contacts [at] lenno.com. Обръщаме внимание, че за въпроси свързани с конкретна услуга или във връзка със съхранението и обработката на лични данни, посетителите следва да се свържат с Ленно, както изрично е посочено в Платформата на съответните места.  


2.    Общи условия за ползване на Платформата

2.1.    Всяко лице, което достъпва Платформата, се съгласява с настоящите Правила за ползване на www.lenno.com (наричани по-долу Правила). В случай, че посетителят не е съгласен с Правилата, последният трябва да преустанови използването на Платформата.

2.2.    Информацията на Платформата не е и не може да бъде възприемана и/или интерпретирана като правен съвет или препоръка за конкретна сделка. 

2.3.    С оглед действащото законодателство и конкретните параметри на индивидуални сделки е възможно конкретно сключена сделка да се различава изцяло или в определени условия от характеристиките и условията, публикувани на Платформата.

2.4.    Ленно се стреми да поддържа актуална информацията на Платформата, въпреки това не поема гаранция за верността и пълнотата на информацията, както и за навременността или безпроблемния достъп до същата. Ленно не носи отговорност за грешки или пропуски в Платформата, както и за вреди, настъпили в резултат на използването или невъзможността за използване на Платформата и на информацията, съдържаща се в нея.

2.5.    Цялата информация на Платформата, включваща, но не ограничена до графики, текстове и връзки с други страници, подлежи на промяна без предварително предизвестие, освен ако това не противоречи на закона, договор или друг акт, издаден от или приложим за дейността на Ленно, като в тези случаи се спазва процедурата описана в съответния документ.

2.6.    Ленно се задължава да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от посетители на Платформата. Предоставяните лични данни се обработват в съответствие с Политиката за поверителност на обработващото дружество изготвени съобразно изискванията на Общия регламент за защита на данните, Законите за защита на личните данни и подзаконовите актове за тяхното прилагане. Повече информация за политиките за поверителност може да се открие на Платформата в секция „Правна информация“.

2.7.    С попълването на електронни форми, посетителят предоставя право на Ленно да обработва личните данни за целите на преддоговорните и договорните отношения, като посетителите изрично се съгласяват с тази обработка и съхранение. С цел избягване на всякакво съмнение Ленно уведомява а посетителите се съгласяват, че всяка информация, която посетителят въведе на Платформата, се записва и обработва независимо дали формата, в която информацията се записва, е завършена.

2.8.    Платформата и по-конкретно Уеб базираните приложения използват различни доставчици, които могат да използват технология за проследяване и други малки текстови файлове, наричани общо „бисквитки“. Те се записват на персоналното устройство на посетителите. „Бисквитките“ се използват с цел персонализиране на потребителското изживяване и избори (напр. езикови предпочитания), както и с цел получаване на повече информация за начина на използване на Платформата и осигуряване на безопасното й използване. Видът, събирането и използването на „бисквитки“ се осъществява в съответствие с Политиката за бисквитки. Повече информация за Политиката за бисквитки е налична на Платформата в секция „Правна информация“.

2.9.    Платформата предоставя обща и детайлна информация за предлаганите услуги, контактна и търговска информация за Ленно. Освен това чрез Платформата може да се подава искане за ползване на услуга, да се предоставя услуга от разстояние, да се правят отделни изявление за определени услуги и да се управляват ползваните услуги. 

2.10.    Всяка информация и функционалност е описана и структурирана в Платформата. Ленно предупреждава, че с действията си в някои зони на Платформата, посетителите могат да заявят услуги и да подадат изявления свързани с услуги, които са обвързани с определени права и задължения. С цел избягване на грешки посетителите се задължават да се запознаят подробно с детайлите на всяка функция и обвързващите правни документи преди да я използват.

2.11.    Използвайки Платформата и конкретна услуга, посетителят потвърждава, че е запознат със съответната услуга, условията и обвързващите правни документи. 

2.12.    В случай, че посетителят подава информация към Платформата, посетителят декларира, че подадената информация е вярна и неподвеждаща. За подаването на невярна или подвеждаща информация, посетителят отговаря съгласно правилата на приложимото законодателство. Ленно предупреждава, че в някои случаи и в зависимост от приложимото законодателство за предоставянето на невярна или подвеждаща информация може да се носи наказателна отговорност.

2.13.    Дизайнът, структурата и съдържанието на Платформата са предмет на авторско право и не може да бъдат възпроизвеждани, променяни, предавани или използвани за каквито и да е търговски цели без предварително писмено разрешение на Ленно.

2.14.    Lenno е търговска марка на Ленно регистрирана в Европейския съюз. Посетителят няма право да я възпроизвежда, копира или използва без предварително съгласие на Ленно. Нищо в настоящите Правила или Платформата не следва да се третира като позволение за каквото и да е право за използване на търговската марка Lenno. Възможно е партньор да получи позволение за ползване на марката само в писмен вид и при спазване на законовите процедури. Всички ползи от употребата на търговската марка Lenno принадлежат изключително и само на Ленно.

2.15.    Забранява се използването на Платформата с незаконни, зловредни цели или по незаконен начин, чрез които включително, но не ограничено до, се извършват хакерски или други атаки срещу Платформата или Ленно, се застрашава нормалното използване или функциониране на Платформата, се нарушават механизмите за сигурност на Платформата, се достъпва до непублична и необявена информация на Платформата или по всякакъв друг начин се заобикаля, изкривява или спира нормалното функциониране на Платформата.

3.    Заключителни разпоредби

3.1.    Ленно може да променя периодично Правилата без предварително уведомление, като промяната влиза в сила с обявяването й. Посетителите се задължават периодично да проверяват за промени в Правилата, тъй като те са обвързващи за тях.

3.2.    Ленно може да променя периодично Платформата без предварително уведомление, като промяната влиза в сила с обявяването/извършването й, освен ако закона, договор или друг акт, издаден от или приложим за дейността на Ленно не ограничава това, като в тези случаи се спазва процедурата описана в съответния документ.

3.3.    Всякакви съобщения, публикации и новини се отразяват на съответните за това места или на Платформата на адрес www.lenno.com/bg/publications. В определени случаи Ленно може да ограничи или спре достъпа до Платформата.

3.4.    В случай, че посетителят е създал профил в Платформата, по отношение на своите данни за достъп (потребителски име, парола и др.) той разбира и приема, че:

i.    е отговорен за съхраняването на поверителността на данните за достъп и няма да ги разкрива на трети лица;

ii.    всички действия извършени чрез профила ще бъдат третирани сякаш са извършени от съответния посетител, както е идентифициран в данните за профила;

iii.    незабавно ще уведоми Ленно, ако установи загуба, кражба или разкриване пред трети лица или друго неразрешено ползване на данните за достъп.

3.5.    Когато в Платформата се правят препратки към други платформи или услуги предоставяни от трети лица, съответните препратки се правят единствено с информативна цел и не следва да се тълкуват като гаранция или препоръка на Ленно за тази информация или услуга. Ленно няма достъп и не може да контролира информацията или услугите предоставяни от трети лица.

3.6.    Когато в Платформата се визуализира информация или материали предоставени от посетители следва да се приеме, че тази информация или материали не са проверявани или одобрени от Ленно и не представляват позицията на Ленно.

3.7.    За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Всички спорове, отнасящи се до тези Правила, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища, освен ако приложимото законодателство, договорът или друг нормативен акт не уреждат друг метод за разрешаване на спорове.

Версия 1.03, в сила от 04.11.2019 г.

Търгувайте отговорно: ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 73.08% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.

Lenno App is here!

Пенке, 😎
свали приложението.

С него ще имаш достъп до кредити, инвестиции, застраховки, карти, а скоро и разплащания.