Информация съгласно делегиран Регламент (ЕС) 2017/576

ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1.    Качество на Изпълнение

Качеството на изпълнение е в съответствие с очакванията за всички класове активи. Мониторингът се извършва с помощта на софтуер, като резултатите се изпращат за проверка на брокерите и вътрешния контрол. Ленно Глобъл Адвайзъри АД работи на база искане на котировка (request for quote). Това означава, че когато получим поръчка, ние едновременно изпращаме искане за цена към няколко контрагента (ако е приложимо) и изпълняваме поръчката на най-добрата цена налична към момента, когато цената е най-важен фактор за изпълнението на поръчката.

2.    Важни Фактори, свързани с Изпълнението на нарежданията

Факторите за изпълнение на нарежданията са изброени в намаляващ ред спрямо важността им:

•    Цена
•    Бързина на изпълнението
•    Размер на нареждането и наличност на ликвидност на пазара
•    Разходи за изпълнението
•    Вероятност за изпълнение на нареждането и сетълмента
•    Характеристика на нареждането
•    Всяко друго обстоятелство, относимo към изпълнението на нареждането, като например потенциалното въздействие на сделката върху пазара

Използваме нашата експертиза и опит, за да определим важността на факторите за изпълнение, като вземаме предвид наличната пазарна информация, характеристиките на клиента, вида на поръчката, финансовите инструменти, за които се отнася нареждането и мястото на изпълнение, към което поръчката може да бъде насочена.

Цената и разходите, обикновено са доминиращите фактори за повечето ликвидни ценни книжа, но въпреки това, има случаи, в които бихме променили приоритета даден на определени фактори на изпълнение за сметка на други, с цел да се постигне най-добрият възможен резултат за клиента.

3.    Тесни Връзки, Конфликти на Интерес и Обща Собственост

Ленно Глобъл Адвайзъри АД няма тесни връзки, конфликти на интерес или обща собственост, които да декларира.

4.    Специални договорености с места за изпълнение

Ленно АД няма споразумения с места за изпълнение относно направени или получени плащания, отстъпки или получени непарични облаги.

5.    Фактори, които са довели до промени в местата за изпълнение

Съветът на директорите на Ленно Глобъл Адвайзъри АД се събира на всеки три месеца с цел да оцени и преразгледа качеството на изпълнението и да приеме промени във връзка с политиката за най-добро изпълнение и одобрените места за изпълнение на поръчки. През 2018 не са направени промени на местата за изпълнение.

6.    Категоризация на Клиентите

Ленно Глобъл Адвайзъри АД категоризира клиентите си като непрофесионални, професионални и приемливи насрещни страни. През 2018 клиентите са били категоризирани като непрофесионални и като професионални, като Ленно Глобъл Адвайзъри АД третира равностойно клиентите си, независимо от категоризацията им.

7.    Анализ на Изпълнението

В разглеждания период Ленно Глобъл Адвайзъри АД не е установил отклонения от принципите за най-добро изпълнение, съгласно Политика за изпълнение на нарежданията на клиентите. При извършване на анализа за разглеждания период са използвани и съответните данни във връзка с качеството на изпълнение на нарежданията на клиенти, публикувани съгласно изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2017/575. 8. Доставчици на Консолидирани Данни Към момента на изготвянето на този доклад, няма консолидирани данни, които да представляват изчерпателен списък със сделките извършени на различните места за изпълнение, в резултат на което, Ленно Глобъл Адвайзъри АД, не използва услугите на доставчици на консолидирани данни.

Търгувайте отговорно: ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 65% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.